Աշխատանք

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը հրավիրում է աշխատանքի

Վերջնաժամկետ: 05-01-2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԻՆԺԵՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 

Գործատուի անվանումը. «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Կարճ ակնարկ. «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը (ՃԴ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ստեղծված հիմնադրամ է, որն իրականացնում է միջազգային և բյուջետային ֆինանսավորմամբ ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին: ՃԴ-ն իրականացնում է ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգման, վերակառուցման, կառուցման և ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման գործընթացների ապահովման մասով պատասխանատու ստորաբաժանմանը վերապահված գործառույթներ։  ՃԴ-ն պատասխանատու է նաև Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար:

Աշխատանքի անվանումը. Հիմնանորոգման ծրագրերի կառավարման բաժնի ինժեներ

Ժամկետ. Երկարաժամկետ

Աշխատավարձը. Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է

Աշխատանքի վայրը. Հայաստան, Երևան, Կառավարական տուն 3, 2-րդ հարկ

Դիմելու վերջնաժամկետ. 01.05.2024թ.

Դիմելու կարգը.

Ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակը ուղարկել (պորտֆոլիո, այլ տեղեկություններ և/կամ երախշավորագիր, եթե առկա են) info@armroad.am. Էլեկտրոնային հասցեին:

 

Պարտականությունները.

 • Մշակում է նախագծային, շինարարական, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության պատվիրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքների նախագծեր, գնման հրավերների տեխնիկական հատվածներ, ուսումնասիրում է նախագծերի նախապատրաստման փուլում ներկայացվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, ստուգում և համեմատում է դրանց համապատասխանությունը ՀՀ-ում գործող նորմերի, տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին (առաջադրանքի) և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ դրանց վերաբերյալ:
 • Մշակում է գնման հայտերի /մրցութային փաստաթղթերի/ տեխնիկական հատվածներ՝ տեխնիկական բնութագրեր, տեխնիկական մասնագրեր, աշխատանքների ամփոփագրեր, ծավալաթերթեր և այլն:
 • Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կատարում է այցելություններ շինարարական օբյեկտներ (շինարարության, ինչպես նաև թերությունների վերացման երաշխիքային ժամանակահատվածի ընթացքում), հետևում է շինարարական աշխատանքների առաջընթացին, պատրաստում է ամսական, եռամսյակային, տարեկան և այլ /ըստ անհրաժեշտության/ հաշվետվություններ:
 • Ուսումնասիրում է շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառուների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր պատրաստող, տեխնիկական հսկողության ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների (ընկերությունների) կողմից առաջարկված նախագծային փոփոխությունները և ներկայացնում համապատասխան դիտողություններ ու առաջարկություններ դրանց վերաբերյալ:
 • Ուսումնասիրում է տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների (ընկերությունների) կողմից հաստատված շինարարական աշխատանքների կատարողական ակտերը և ներկայացնում համապատասխան դիտողություններ և առաջարկություններ դրանց վերաբերյալ:
 • Ուսումնասիրում է նախագծային կազմակերպությունների (ընկերությունների) կողմից ներկայացված հաշվետվություններ, գծագրեր, տեխնիկական մասնագրեր, աշխատանքների ծավալաթերթեր, նախահաշիվներ, տեխնիկատնտեսական վերլուծություններ և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ և դիտողություններ դրանց վերաբերյալ:
 • Ուսումնասիրում է տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունների (ընկերությունների) կողմից ներկայացված հաշվետվությունները և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ և դիտողություններ դրանց վերաբերյալ:

 

Հավակնորդին ներկայացվող պահանջներ.

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարություն, տրանսպորտային ուղիների (ենթակառուցվածքների) շինարարություն, կառավարում և շահագործում մասնագիտությունների գծով:
 • Մասնագիտական առնվազն 3 տարվա փորձառություն, որից առնվազն 1 տարվա տրանսպորտային ուղիների (ենթակառուցվածքների) շինարարության ծրագրերում աշխատանքային փորձառություն:
 • Իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ ՀՀ իրավական ակտերի իմացություն, ՀՀ-ում գործող Ճանապարհաշինական նորմերի և ստանդարտների բավարար իմացություն:
 • Հայերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց, ռուսերենի լավ իմացություն, անգլերենի բավարար իմացությունը ցանկալի է:
 • MS Offce ծրագրային փաթեթով աշխատելու հմտություն:
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն և հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ:

 

Լրացուցիչ տեղեկություն.

Ընտրված թեկնածուն աշխատելու է բաժնի պետի անմիջական հսկողության ներքո:

Աշխատանքային պայմանները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ՃԴ քաղաքականությամբ և ընթացակարգերով, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագրով: