Իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում

02-12-2020

Հանրապետության ավտոճանապարհային ոլորտի կառավարմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ է ունենալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն ավտոճանապարհային ցանցի վերաբերյալ։ Այդ նպատակով «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում‚ ճանապարհների տարրերի չափագրում, լուսանկարահանում և ճանապարհների տեսաձայնագրում‚ ինչպես նաև տվյալների շտեմարանի լրացում և վարում։

Ավտոճանապարհների տարրերի հաշվառումը կատարվում է դրանց շինարարության‚ վերականգնման‚ վերանորոգման և պահպանման աշխատանքների ռացիոնալ պլանավորման համար։ Գույքագրվում են բոլոր ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներն ու տրանսպորտային օբյեկտները։ Յուրաքանչյուր ավտոմոբիլային ճանապարհի և տրանսպորտային օբյեկտի համար կազմվում է առանձին գույքագրման փաթեթ։

Գույքագրման ենթակա են ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում գտնվող տարրերը՝ հողային պաստառը‚ երթևեկելի մասը‚ արհեստական կառույցները (կամուրջներ‚ ուղեանցեր‚ հենապատեր‚ ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումներ‚ խողովակներ‚ թունելներ)‚ ճանապարհի կահավորանքը (ճանապարհային նշաններ‚ արգելափակոցներ‚ ուղղորդիչ սյուներ‚ ավտոկանգառներ) և դրանց հետ կապ ունեցող այլ տարրեր՝ հեռահաղորդման գծեր‚ ջրատարներ‚ գազատարներ‚ արտաքին լուսավորություն և այլն։

Նոր կառուցված կամ վերանորոգված ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հատվածների գույքագրումը կատարվում է հատվածի շահագործման հանձնումից հետո մեկ տարվա ընթացքում։ Շահագործման հանձնված հատվածների և տրանսպորտային օբյեկտների գույքագրումը մասամբ հնարավոր է իրականացնել՝ կատարողական ծրագրերից ելնելով։

Նշենք‚ որ գույքագրման աշխատանքները կատարվում են երկու փուլով՝ դաշտային և գրասենյակային։ Չափագրումներն իրականացվում են կամ առանձին չափագրական սարքավորումների կիրառմամբ (լազերային հեռաչափ‚ ճանապարհային անիվ‚ չափող ժապավեն և այլն)‚ կամ համապատասխան սարքավորումներով համալրված ավտոմեքենայի կիրառմամբ (GPS տեղորոշում‚ 3D մոդելավորում‚ լազերային սկանավորում‚ HD տեսաձայնագրում և այլն)։  

Դաշտային աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված տվյալներն ամփոփվում են գրասենյակային աշխատանքների ընթացքում՝ լրացվելով համապատասխան ձևաչափով։

Վերջին նորությունները

Ճանապարհային դեպարտամենտը կարևորում է երիտասարդ կադրերի ներգրավումը ճանապարհաշինության ոլորտում

04-03-2021

Կարևոր է բուհերի և մասնագիտացած կազմակերպությունների համագործակցությունն ու ուսումնական պրակտիկայի անցկացումը, որպեսզի երիտասարդները կարողանան տեսական գիտելիքները կիրառել գործնական դաշտում և ոլորտում մրցունակ ու պահանջված մասնագետ դառնան։

Կարդալ ավելին

Մեկնարկել են Հ-8 և Մ-5 ավտոճանապարհների 9 վտանգավոր կետերի ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման միջոցառումները

01-03-2021

Օրերս տրվել է շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2021թ. օգոստոսին:

Կարդալ ավելին

Ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայում կատարվում են հետազոտական աշխատանքներ

22-02-2021

Ձմռանը‚ երբ ճանապարհաշինական աշխատանքներ հիմնականում չեն կատարվում‚ լաբորատորիայում կատարում են սարքավորումների կարգաբերումներ և հետազոտական աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին