Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար` սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցում, ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2023/05

Կատեգորիա: Ապրանքների ձեռքբերում
Հրապարակված է: 03-08-2023 15:56
Վերջնաժամկետ: 23-08-2023 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023   թվականի օգոստոսի 3-ի N 2 որոշմամբ 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2023/05

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել  սարքավորումների մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները, եթե գնման գինը գերազանցում է Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրվա ժամը 16։00: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրը՝ ժամը 16։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հեղինե Բաբաջանյանին

                                               

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. փոստ`  procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

 

Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

 

Հայտարարություն

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար` Հյուսիս-հարավ ծրագիր-Ծրագիր-4, Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցման նպատակով տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթ։ ՃԴ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/02

Կատեգորիա: Ծառայություններ
Հրապարակված է: 13-07-2023 16:16
Վերջնաժամկետ: 28-07-2023 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023 թվականի հուլիսի 13-ի N 2 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՃԴ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/02

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր–Ծրագիր 4, Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցման նպատակով տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները եթե գնման գինը գերազանցում է Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 16:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  2023 թվականի հուլիսի 28-ին ժամը  16։00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հեղինե Բաբաջանյանին։

                                                            

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. փոստ`  procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

Հայտարարություն

 

 

 

 

ԵՄ Հարևանության ներդրումային գործիքով տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում տարբեր ճանապարհների 16 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթի հայտերի ներկայացան ժամկետի երկարաձգում

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 08-06-2023 13:00
Վերջնաժամկետ: 30-06-2023 16:00

Invitation for Bids

(with extended deadline)

Country: REPUBLIC OF ARMENIA

Name of the Project: ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Grant No.: FI No. 11.498

Employer: Road Department Fund

Contract Title: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 16 Black Spots on Different Roads

Reference No.: RD FI 91.498/ NCB 2023-05

 

  1. The Republic of Armenia has received financing from the EIB NEIGHBOURHOOD INVESTMENT FACILITY toward the cost of the ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 16 Black Spots on Different Roads in Three (3) Lots.

 

  1. The Road Department (RD) Fund now invites sealed bids from eligible bidders for Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 16 Black Spots on Different Roads in Three (3) Lots as provided below:

 

Lot 1 – ROAD SAFETY WORKS AND INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS OF 3 BLACK SPOTS ON  M5, M9, AND H17 ROADS

 

L1.1.H17 - Myasnikyan - Arteni - M9 Junction, km0+000 - km22+000 (km11+000 - km12+000)

L1.2. H17 -  Myasnikyan - Arteni - M9 Junction, km0+000 - km22+000 (km18+800 - km19+500)

L1.3. Norapat transport junction, km42+000 - km43+000

 

Lot 2 – ROAD SAFETY WORKS AND INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS OF 7 BLACK SPOTS ON M2 AND M12 ROADS

 

L2.1. M12,  km3+720 - km6+193 & Hartashen junction

L2.2. M2 - Tatev, km16+800 - km20+200

L2.3. M12 from Syunik str. to Mashtotc str.

L2.4. M2 - Yereven - Meghri, km312+000 - km315+000

L2.5. M2 - Yerevan - Meghri, km178+000 - km181+000

L2.6. M2 - Yerevan - Meghri, km140+000 - km142+000

L2.7. M12 - T-8-82 Khndzoresk Junction

 

Lot 3 – ROAD SAFETY WORKS AND INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS OF 6 BLACK SPOTS ON M3 ROAD

 

L3.1. M-3, Margara-Vanadzor-Tashir - Georgian border, km90+000 - km92+000

L3.2. M-3, Margara-Vanadzor-Tashir - Georgian border, km85+720 - km87+560

L3.3. M-3, Margara-Vanadzor-Tashir - Georgian border, km77+900 - km82+300

L3.4. M-3, Margara-Vanadzor-Tashir - Georgian border, km65+500 - km68+500

L3.5. M-3, Margara-Vanadzor-Tashir - Georgian border, km60+000 - km61+000

L3.6. M3 - T-1-43 Nigavan (Junction)

 

The Sites are located in Central, North and North-West parts of Armenia.

The construction period is 6 (six) months for each Lot.

  1. Bidders may bid for one or several Lots, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so with providing such discounts in the Letter of Bid.

 

  1. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s PROCUREMENT IN INVESTMENT PROJECT FINANCING Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

  1. Interested eligible bidders may obtain further information from: Road Department (RD) Fund, Gor Avetisyan and Hasmik Ordukhanyan, and inspect the bidding documents during office hours from 10:00 to 17:00 hours at the address given below:

 

Address:          1st  Floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, Armenia

Telephone:      +374 (10) 511-391

E-mail:            procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am 

 

  1. A complete set of bidding documents in English may be obtained by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address below. The documents will be provided during 2 working days after the receiving of such request.

 

  1. Bids must be delivered to the address below on or before the time below:

Address:          1st Floor, Government House 3, Republic Square , 0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 30 June, 2023, at 16:00 (Yerevan time)

 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.

Bids will be publicly opened in the presence of the bidder’s designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

Address:          1st Floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 30 June, 2023, at 16:00 (Yerevan time)

 

  1. All bids must be accompanied by a Bid Security of:

Lot 1. AMD 2,300,000 (Two Million and Three Hundred Thousand),

Lot 2. AMD 3,500,000 (Three Million and Five Hundred Thousand),

Lot 3. AMD 3,800,000 (Three Million and Eight Hundred Thousand).

 

  1. The address referred to above is:

 

To: Road department Fund

Attn: Gor Avetisyan, Executive Director

Street Address: Government House 3, Republic Square,

Floor/Room number: 1st Floor,

City: Yerevan

PO Code: 0010

Country: Armenia

Telephone: +374 (10) 511-391

E-mail: procurement@armroad.am

 

 Invitation for Bids

 

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար՝ կառավարական 3-րդ տան 1-ին և 2-րդ հարկերում հիմնադրամին հատկացված տարածքների վերանորոգման աշխատանքների տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/01

Կատեգորիա: Ծառայություններ
Հրապարակված է: 25-05-2023 17:30
Վերջնաժամկետ: 09-06-2023 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023 թվականի մայիսի  25-ի N 2 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/01   

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Կառավարական 3-րդ տան առաջին և երկրորդ հարկերում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամին հատկացված տարածքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները, եթե գնման գինը գերազանցում է Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 16:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրը ժամը 16:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հեղինե Բաբաջանյանին

                                                                        

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. փոստ`  procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ  օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի համար Կառավարական 3-րդ տան 1-ին և 2-րդ հարկերում հիմնադրամին հատկացված տարածքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցում, ՃԴ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/01

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 23-05-2023 16:00
Վերջնաժամկետ: 30-05-2023 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023 թվականի մայիսի 23-ի N 2 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/01

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Կառավարական 3-րդ տան առաջին և երկրորդ հարկերում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամին հատկացված տարածքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները, եթե գնման գինը գերազանցում է Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 16:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրը՝ ժամը 16:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հեղինե Բաբաջանյանին։

                                                                                                                      

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. փոստ`  procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ  օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վերջին նորությունները

Միջին նորոգման աշխատանքներ՝ Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան ճանապարհին

27-09-2023

Նորոգվող ճանապարհը մոտ 28.2կմ է։ Ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետական բյուջեից։

Կարդալ ավելին

Հիմնանորոգվում է Ֆանտանով անցնող ճանապարհը

26-09-2023

Հիմնանորոգվող ճանապարհը նաև զբոսաշրջային ուղղություն է։ Գյուղից 2կմ հեռավորության վրա է հայտնի Գութանասարը‚ որը զբոսաշրջային մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։

Կարդալ ավելին

Ավարտվել է Ծաղկահովիտ և Գեղաձոր բնակավայրեր տանող ճանապարհների հիմնանորոգումը

26-09-2023

ՀՀ ՏԿԵ նախարարի հրամանով ստեղծված ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի անդամներն այցելել են նշված ճանապարհահատվածներ‚ տեղում ուսումնասիրել կատարված աշխատանքները։

Կարդալ ավելին