Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների գնում, գնանշման հարցման ծածկագիր ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02

Կատեգորիա: Ծառայություններ
Հրապարակված է: 09-04-2021 17:18
Վերջնաժամկետ: 16-04-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի ապրիլի  9-ի թիվ «1» որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02       

 

Պատվիրատուն` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3  հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 6-րդ օրը՝ ժամը 18։00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ, 213 սենյակ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 15.00-ը:  Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան,  Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ, 213 սենյակ հասցեում ապրիլի 16 -ին՝ ժամը  15։00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Ղարագյոզյանին։

                                                                       

Հեռախոս՝ (010)  542 176

 

 Էլ. փոստ՝ liana.gharagyozyan@armroad.am  

  

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

 

 

Հաստատված է

ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02 ծածկագրով

Գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի

 2021թապրիլի 9-ի  N1 որոշմամբ

 

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

                         

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

 


Հարգելի մասնակից‚ նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ

 

ՄԱՍ  I.

 

 1. Գնման առարկայի բնութագիրը
 2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները
 3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
 4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
 5. Հայտի գնային առաջարկը
 6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
 7. Հայտի ապահովումը-Կիրառելի չէ
 8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը
 9. Պայմանագրի կնքումը
 10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները
 11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
 12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

 

 

ՄԱՍ  II.  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

 

 1. Ընդհանուր դրույթներ 
 2. Ընթացակարգի հայտը
 3. Հավելվածներ 1-6

 
           

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02 ծածկագրով անցկացվող Գնանշման հարցման (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` liana.gharagyozyan@armroad.am:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

 

ԿՆՃ ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր.Վթարավտանգ հատվածների բարելավման աշխատանքների համար նախագծի‚ բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանների պատրաստում և նախագծի հեղինակային հսկողություն,հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 25-03-2021 18:12
Վերջնաժամկետ: 23-04-2021 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

 

 

Country:   Republic of Armenia
Loan No.: 8957-AM  
Project:     Second Additional Financing for the Lifeline Road Network Improvement Project  (LRNIP AF2)


Assignment Title:  Preparation of Design and Environmental and Social Management Plans, and design author’s supervision for the Black spots improvement works under the LRNIP-AF 2 Project  

Reference No.:  RD-BS-LRNIP-AF2-2021

 

The Republic of Armenia (the Borrower) has received a loan in amount of EUR 13.4 million financing from the World Bank toward the cost of the Second Additional Financing for the Lifeline Roads Network Improvement Project (LRNIP AF2) and intends to apply part of the proceeds for consulting services for “Preparation of Design and Environmental and Social Management Plans, and design author’s supervision for the Black spots improvement works under the LRNIP-AF 2 Project”.

 

The consulting services (“the Services”) will include:

 • Preparation of the Detailed Designs for improvement works of Black spots under LRNIP-AF 2 Project including Environmental and Social Management Plans;
 • Author supervision during construction period.

 

The contract will consist of two parts: Lump-sum (Design stage) “Preparation of Site-Specific Designs” and “Preparation of  ESMPs” and Time-based “Author supervision during construction period (Design author supervision stage).

The “Road Department” SNCO of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of RA now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). The shortlisting criteria are:

 • General experience of the Consultant in preparation of Designs for road construction/rehabilitation/improvement projects,
 • Similar experience of the Consultant in preparation of Designs for Black spots improvement works (number of similar contracts within the last 5 years).

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph  3.14 and  3.15 of the World Bank’s Guidelines:   “Procurement regulations for IPF Borrowers” (July 2016  revised  in November 2017, July 2018  and  November 2020), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications.

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) selection procedures set out in the World Bank’s Guidelines: “Procurement regulations for IPF Borrowers” (July 2016  revised  in November 2017, July 2018  and  November 2020). Further information can be obtained at the address below during office hours (09:00 to 17:00 hours local time).

Expressions of interest must be delivered in a written form in English in person (or by courier services) or by e-mail in the Adobe PDF format to the address below not later than  23 April 2021, 18:00 (Yerevan time).

 

“Road Department” SNCO of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of RA      

Attention: Stepan  Machyan, General Director
Government House 3, Republic Square,Yerevan, Armenia
Tel/Fax: (374-10) 542 176
E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, liana.gharagyozyan@armroad.am

 

The new Procurement Notices Alerts Subscription service

The World Bank has launched a new procurement notices alerts subscription service that enables interested parties to subscribe for notices for products and services in countries of interest and receive an email notification whenever a relevant procurement notice is published on the World Bank Website. This service enables users to access these notifications without having to regularly monitor the World Bank website to seek for new notices. This service is provided free of charge.

 

 

How to subscribe

To subscribe, follow the steps below:

 1. Go to https://alerts.worldbank.org/
 2. Register as a “new user” or log in as an “existing user”
 3. Select “Procurement Notices”
 4. Select countries and products/services of interest
 5. Save the alert.

 

Once the subscription is completed, users will receive an email notification upon the publication of procurement opportunities and contract awards for the selected products/services in the selected countries.

 

Terms of Reference։ Preparation of Design and Environmental and Social Management Plans, and design author’s supervision for the Blackspots improvement works under the LRNIP-AF 2 Project

Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին։ Գնանշման հարցման ծածկագիրը` «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/01»

Կատեգորիա: Ապրանքների ձեռքբերում
Հրապարակված է: 05-02-2021 17:18
Վերջնաժամկետ: 19-02-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

                                                ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ                                             

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2021 թվականի փետրվարի 5-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն 

Գնանշման հարցման ծածկագիրը` «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/01»  

 

Պատվիրատուն` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել սմարթֆոնների/բջջային հեռախոսների   մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 14-րդ օրը ժամը 15.00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։ Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել   ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ, 213 սենյակ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրվա ժամը 15.00-ը:  Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ, 213 սենյակ հասցեում, 2021 թվականի փետրվարի 19-ին ժամը 15.00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`  Լ․ Ղարագյոզյանին։

                                                                       

Հեռախոս՝ +374 95 111-469

Էլ. փոստ՝ liana.gharagyozyan@armroad.am

 

Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ։

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՄԱՐԹՖՈՆՆԵՐԻ /ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

 

 

 

 

Մ6-ի` ԱԶԲ-ից ֆինանսավորվող II հատվածի Վերաբնակեցման և2 Ուղղիչ գործողությունների պլանների իրականացման ավարտական հաշվետվությունների համապատասխանության ստուգման գծով արտաքին մշտադիտարկման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման անհատ խորհրդատուի ընտրություն

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 25-12-2020 11:49
Վերջնաժամկետ: 20-01-2021 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)

      Country: Republic of Armenia

      Loan No.: 3449-ARM

     Project: M6 Vanadzor–Alaverdi–Georgian Border Interstate Road Rehabilitation and Improvement   Project

     Assignment Title: External Monitoring Individual Consultant for the Verification of the Completion Reports of the Resettlement Plan and 2 Corrective Action Plans implementation of ADB financed road section 2 of M6 Vanadzor–Alaverdi–Georgian Border Interstate Road Rehabilitation and Improvement Project

     Reference No.: ADB/M6/IC/EM01

 

The Asian Development Bank (ADB) has agreed to co-finance the M6 Vanadzor-Alaverdi-Georgian Border Interstate Road Rehabilitation and Improvement Project (hereinafter: Project) with the European Investment Bank (EIB). EIB has engaged an international consultant to complete a feasibility study, environment and social impact assessment, and detailed engineering design. The project road is about 90 km long. Section 1 (Km0+000-Km38+450) is financed by EIB (EIB-financed road section); and section 2 (Km38+450-Km91+190) is financed by ADB (ADB-financed road section). The Project will have no extensive land acquisition and building demolition impacts.

 

The objectives of compliance verification of LARP and CAPs implementation are as follows:

 • to verify that resettlement has been implemented in accordance with the approved LARP and CAPs, local legislation and SPS requirements; including schedules and the achievement of targets related to land acquisition and resettlement activities;
 • to verify all Compliance reports on LARP completion prepared by RD and submitted to ADB which served as a basis for handover of the sections for the construction;
 • to prepare a Compliance Verification Report for M6 road section (Km38+450-Km91+190) for each Lot (construction section).

  

  For more details, see Terms of Reference of the assignment (TOR).

 

The contract is expected to start by February 2021. “Road Department” SNCO of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructures of Armenia now invites eligible Individual consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (Cover Letter and Curriculum Vitae).

The Consultant should have prior experience in conducting LARP’s external monitoring for development projects. Familiarity with ADB Safeguards Policy Statement (2009), other IFI’s and LAR related RA laws and a regulation is required.  

 • The Individual Consultant (2 person-months) should have a bachelor degree in social science, economics, statistics, finance or related fields with preferably 7 years of relevant experience and with at least 3 years of relevant experience in monitoring and evaluation of land acquisition and resettlement related activities).
 • The estimated start date of assignment is February 2021. During implementation of this assignment the Consultant shall use its office, vehicles and equipment.

 

 

A consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant selection method set out in the ADB Consultant Guidelines (https://www.adb.org/documents/guidelines-use-consultants-asian-development-bank-and-its-borrowers).

The interested consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System at cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email is an option. Using ADB’s EOI template for EOI submission is required. Late submissions would be rejected.

The closing date for the submission of EOI is: at or before 18:00 pm on 20 January 2021, Yerevan time.

 

Further information can be obtained at the address below during office hours (09:00 to 17:00 hours local/ Yerevan time).

 

 

     Road Department SNCO

Attn: Stepan Machyan, Acting General Director

Ministry of Territorial Administration and Infrastructures Government House 3, 1st  floor,

Yerevan, Armenia

 

Tel/Fax: (374-10) 515-247, (374-95) 11 14 69

E-mail: info@armroad.am; hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 TERMS OF REFERENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿՆՃ ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր, ԿՆՃ ցանցի բարելավման ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական աուդիտ, Հետաքրքրվածության հայտեր ներկայացնելու Հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 02-09-2020 17:17
Վերջնաժամկետ: 23-09-2020 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTANT SERVICES)

 

Country:

Republic of Armenia

Project:

Loan No.:

Second Additional Financing for the Lifeline Road Network Improvement Project  (LRNIP AF2)

8957-AM

   

Assignment Title: Technical Audit of Lifeline Road Network Improvement Project Second Additional Financing (LRNIP AF2) roads rehabilitation works

Reference No.: RD-TA-LRNIP-AF2-2020

 

The Republic of Armenia received an additional loan in amount of EURO 13.40 million financing from the World Bank toward the cost of the Second Additional Financing for the Lifeline Road Network Improvement Project (LRNIP AF2) and intends to apply part of the proceeds for consultant services “Technical Audit of Lifeline Road Network Improvement Project Second Additional Financing (LRNIP AF2) roads rehabilitation works”.

The technical audits to ensure compliance of road works will focus on the ex-post examination of the quality of works completed, to verify if the road works comply with the technical specifications and standards described in the bidding documents. The examination will be based on visual inspections and on the laboratory analysis of road core samples, to verify, among other elements, layer thicknesses, gradings, bitumen content, compaction, voids-in-the-mix and the general quality of materials used.

The contract for consulting services is expected to start in October 2020 and be completed in 2021 (see Terms of Reference provided below for details).

The shortlisting criteria are: 

 • General experience of the Consultant: Participation in road projects within the last 10 years, (number of similar contracts within the last 10 years).
 • Similar experience of the Consultant in carrying out similar quality services, like technical audit services, technical supervision services, etc…. (number of similar contracts within the last 5 years).

 

The Road Department SNCO of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of RA now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications.

A consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) selection procedures set out in the World Bank’s Guidelines: “Procurement regulations for IPF Borrowers” (July 2016 revised in November 2017 and August 2018 Guidelines: “Procurement regulations for IPF Borrowers” (July 2016 revised in November 2017 and August).

Interested consultants may obtain further information at the address below from 10:00 to 17:00 hours (local time), during the working days.

Expressions of interest must be delivered in a written form in English in person (or by courier services) or by e-mail in the Adobe PDF format to the address below not later than 23 September, 2020.

 

 

Road Department SNCO

Attn: Stepan Machyan, Acting General Director

Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of RA

4 Tigran Mets St

Yerevan, Armenia

Tel/Fax: (374-12) 20 10 10

E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am

          liana.gharagyozyan@armroad.am

 

Information for Potential Participants

 

The new Procurement Notices Alerts Subscription service

The World Bank has launched a new procurement notices alerts subscription service that enables interested parties to subscribe for notices for products and services in countries of interest and receive an email notification whenever a relevant procurement notice is published on the World Bank Website. This service enables users to access these notifications without having to regularly monitor the World Bank website to seek for new notices. This service is provided free of charge.

How to subscribe

To subscribe, follow the steps below:

 1. Go to https://alerts.worldbank.org/
 2. Register as a “new user” or log in as an “existing user”
 3. Select “Procurement Notices”
 4. Select countries and products/services of interest
 5. Save the alert.

 

Once the subscription is completed, users will receive an email notification upon the publication of procurement opportunities and contract awards for the selected products/services in the selected countries.

Terms of Reference

 

 

Վերջին նորությունները

Վերականգնվում է Մ-1-Ներքին Սասնաշեն-Մեծաձոր մոտ 9.8 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը

07-05-2021

Այս պահին կապալառու կազմակերպությունն իրականացնում է հողային, ջրահեռացման համակարգի վերականգնման, գաբիոնային շարվածքով հենապատերի կառուցման և այլ աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին

Կլուծվի Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ ճանապարհի՝ սողանքային գոտով անցնող հատվածի անցանելիության ապահովման հարցը

30-04-2021

Մասնագետները տեղում քննարկել են 1.8 կմ այդ հատվածի անցանելիության ապահովման խնդիրը, շինաշխատանքների հետ առնչվող հարցեր։

Կարդալ ավելին

Մ-1, Աշտարակ-Եղվարդ տրանսպորտային հանգույցում մեկնարկել են միջին նորոգման աշխատանքները

29-04-2021

Միջին նորոգման շրջանակներում կատարվելու են փոսային նորոգման, կողնակների մաքրման և ամրացման (կոպճային խառնուրդով), հարթեցնող շերտի, ասֆալտբետոնե ծածկի, նոր նշանների տեղադրման, գծանշման աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին