Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 3. Թալին-Լանջիկ, Լանջիկ-Գյումրի

Տրանշ-3 (Թալին-Լանջիկ 18,7կմ, Լանջիկ-Գյումրի 23կմ) ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 41,7կմ

 

Երրորդ տրանշի վարկային համաձայնագրերը ստորագրվել են երկու վարկատու ֆինանսական հաստատությունների՝ Ասիական զարգացման բանկի (11.03.2014թ.) և Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ (18.11.2013թ.):


Նախագծային աշխատանքներ իրականացնող խորհրդատու կազմակերպությունն է ֆրանսիական «Էջիս Բիսիոմ Ինտերնեշնլ» ընկերությունը:

 

Կապալառու կազմակերպությունն է չինական «Սինոհիդրո Քորփորեյշն» ՍՊԸ-ն։ 

 

Շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունը մինչև 2019թ. հոկտեմբեր «Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում» իտալական համատեղ ձեռնարկությունն էր: 2019թ. հոկտեմբերից տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնում է «ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ» ընկերությունը։

 

Երրորդ տրանշի ֆինանսավորում՝

 • Թալին-Լանջիկ հատվածի համար՝ ԱԶԲ-ի ''OCR'' ֆոնդից (սովորական վարկային միջոցներ)` 100 մլն ԱՄՆ դոլար, ՀՀ պետբյուջեից հարկերի մասով` շուրջ 20.5 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով, հողերի օտարման և տարաբնակեցման մասով (ընդհանուր Թալին-Գյումրի հատվածի համար)՝ շուրջ 8.5 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ենթակառուցվածքների տեղափոխման մասով՝ շուրջ 3.4 մլն ԱՄՆ դոլար: Ընդամենը՝ շուրջ 32.4 մլն ԱՄՆ դոլար:
 • Լանջիկ-Գյումրի հատվածի համար՝ ԵՆԲ-ի վարկային միջոցներ` 60 մլն եվրո, Հարևան երկրների ներդրումային գործիքի դրամաշնորհ (NIF Grant)՝ 12 մլն եվրո, ՀՀ պետբյուջեից հարկերի մասով` շուրջ 16.2 մլն եվրոյի չափով։

 

Տրանշ-3-ում 2021թ. իրականացվել են մոտ 50կմ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Հողային, ասֆալտապատման և ենթակառուցվածքների հետ կապված աշխատանքները շարունակվում են։

 

Երրորդ տրանշով իրականացվող աշխատանքների նկարագիրը.

 

 1. Թալին-Լանջիկ 18,7 կմ հատվածի վերակառուցումը, տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև միջանցքի հարավային հատվածի նախագծումն ու Տրանշ 4-ի նախապատրաստումը ֆինանսավորվում են ԱԶԲ վրակային միջոցներով: Նախատեսվում է՝
 • Թալին-Լանջիկ 18,7 կմ հատվածի վերակառուցման աշխատանքներ,
 • Թալին-Լանջիկ  հատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն,
 • Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի հարավային՝  Արտաշատից Քաջարան մոտ 304 կմ հատվածի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության և նախնական նախագծի պատրաստում,
 • Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն և Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի հետագա մասնաբաժնի նախապատրաստում, այդ թվում` մոտ 60կմ հատվածի վերջնական նախագծի պատրաստում,
 • Երկարաժամկետ ճանապարհային ենթաոլորտային ծրագրի, ճանապարհային ակտիվների  կառավարման և ընթացիկ պահպանության վարչական համակարգի մշակում ու իրականացում:

 

 1. Լանջիկ-Գյումրի 23կմ հատվածի վերակառուցումը և տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև Գյումրիի շրջանցիկի և Գյումրի-Բավրա մոտ 70կմ հատվածների նախագծումը ֆինանսավորվում են ԵՆԲ վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով: Նախատեսվում է՝
 • Լանջիկ-Գյումրի 23կմ երկշարք հատվածի վերակառուցում՝ ընդլայնելով այն մինչև քառաշարք,
 • Լանջիկ-Գյումրի հատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն,
 • Հյուսիսային Գյումրի-Բավրա շուրջ 70կմ հատվածի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, նախնական և մանրամասն նախագծում,
 • 5-րդ տրանշի հայտի և մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում:

 

 

Թալին - Գյումրի

Ընդհանուր երկարություն

41,7 կմ, որից`
Մոտ 3,5կմ հատվածի համար նախատեսված է նոր ծրագիծ, իրականացվելու է գոյություն ունեցող երկշարք ճանապարհի լայնացում՝ դարձնելով  քառաշարք ճանապարհ:

Ծածկի լայնություն

23 մ

Հիմնական աշխատանքներ

- Նախատեսված է երկշարք ճանապարհի վերակառուցում քառաշարք ճանապարհի, բացառությամբ 3,5կմ հատվածի, որը լինելու է ամբողջովին նոր կառուցվող ճանապարհ,
- Ընդհանուր առումով 9 տրանսպորտային հանգույցի կառուցում, 
- Կառույցների իրականացում, այդ թվում՝ 13 գյուղտեխնիկայի անցում, 3 անասնանցում, 93 հեղեղատար, գետանց կամուրջներ և ջրթող կառուցվածքներ, ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադում։