ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Շրջակա միջավայրի վրա եւ սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ)։ Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցք) ճանապարհահատվածի ծրագիր, Կենսաբազմազանության միջոցառումների պլան

 

Շահառուների ներգրավվածության պլան

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ). Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցք) ճանապարհահատվածի ծրագիր։ Շահառուների ներգրավվածության պլան

 

Բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումների պլան (ԲՍՄՊ)

Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցք) ճանապարհահատվածի ծրագիր։ Բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումների պլան (ԲՍՄՊ) 

 

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ)‚ Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցքի) ճանապարհահատվածի ծրագիր։ ՇՄՍԱԳ հրապարակման և խորհրդակցությունների հաշվետվություն

 

Ոչ տեխնիկական ամփոփագիր (ՈՏԱ)։ Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ)։ Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցք) ճանապարհահատվածի ծրագիր

 

Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցք) ճանապարհահատվածի ծրագիր։ Տարաբնակեցման շրջանակ

  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություններ