Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, ԿՆՃ բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ 2) ծրագիր, ՀՀ կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2022-2026թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստում, հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 13-10-2021 12:25
Վերջնաժամկետ: 02-11-2021 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.  8957-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ 2)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2022-2026թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստում

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի) No.: RD-SDP-LRNIP-AF 2-2021

13 հոկտեմբեր, 2021թ.

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2) և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար:

 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություններ) ներառում են` Հայաստանի ճանապարհային ցանցերի ռազմավարական ուսումնասիրությունը կսահմանի նորացված կենսական նշանակության ճանապարհային ցանց, նպատակ ունենալով կառավարության կողմից պաշտոնապես սահմանել ցանցը հրամանագրի կամ կանոնակարգի միջոցով և մշակել գործողությունների ծրագիր և ֆինանսավորման ծրագիր կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնման և պահպանման համար, ինչպես նաև սահմանել ճանապարհների կառավարման համակարգ մուտքագրման համար անհրաժեշտ տվյալները: Ուսումնասիրությունը կպատրաստի Հայաստանի Հանրապետության կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի զարգացման ռազմավարական ծրագիր, որն ուղղված կլինի տնտեսական և սոցիալական և առողջապահական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների ավելի լավ հասանելիության ապահովմանը, տրանսպորտի ծախսերի կրճատմանը, աղքատության նվազեցմանը և կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի կայուն պահպանմանը:

 

Ակնկալվում է, որ Առաջադրանքի կատարումը կմեկնարկի 2021 թվականի դեկտեմբերին և կավարտվի 2022 թվականի մայիսին:

 

Սույն Առաջադրանքի համար մանրամասն Տեխնիկական առաջադրանքը անգլերեն կցված է սույն Հրավերին:

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (Պատվիրատու) նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ցույց տան, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

 

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

 • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը ճանապարհային ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու մեջ վերջին 10 տարիների ընթացքում
 • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը զարգացման ռազմավարական ծրագրեր կամ ինստիտուցիոնալ զարգացման և ծախսեր-եկամուտներ վերլուծության ծառայություններ իրականացնելու մեջ (վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 2 նմանատիպ պայմանագիր)

 

Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլում:

 

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի` «Գնումների կանոնակարգեր  ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման (IPF) փոխառուների համար, Հուլիս 2016, փոփոխված Նոյեմբեր 2017թ., Օգոստոս 2018թ.» («Գնումների կանոնակարգեր»), բաժին III, պարբերություններ 3.14, 3.16 և 3.17-ին վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ` իրենց որակավորումը բարելավելու նպատակով, բայց պետք է նշեն` միավորումը համատեղ գործունեության և/կամ ենթախորհրդատվության ձևով է: Ընտրվելու դեպքում համատեղ գործունեության բոլոր գործընկերները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն ամբողջ պայմանագրի իրականացման համար:

 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Գնումների կանոնակարգեր»-ի «Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեում ժամը 10:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակ):

 

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր, անգլերեն, առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2021թ. նոյեմբերի 2-ը՝ ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Պրն Ս Մաչյան, գլխավոր տնօրեն

ՀՀ, Երևան, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ

Հեռ.՝ (374-10) 542-176

Էլ. հասցե՝ info@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am  

 

Տեխնիկական առաջադրանք

 

 

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվադողերի գնման նպատակով հայտարարված «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05» ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-08-2021 19:34
Վերջնաժամկետ: 26-08-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»       

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ»    ՊՈԱԿ-ի    կարիքների    համար   անվադողերի         ձեռքբերման          նպատակով կազմակերպված   «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»  ծածկագրով  գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

 

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ տեխնիկական  վրիպակ։                                                                                                                                                                                                                                              

 

Փոփոխության նկարագրություն՝    Տեխնիկական վրիպակի շտկում  3-րդ  չափաբաժնի մասով ։  

 

Փոփոխության հիմնավորում՝         Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ

        մասի։       

                                                                                                                                                                                                                        

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»  ծածկագրով գնահատող  հանձնաժողովի  քարտուղար  Լիանա Ղարագյոզյանին:

                        

Հեռախոս՝ +374 10  542 176,  +374 95  111 469

 

Էլեկոտրանային փոստ՝ procurement@armroad.am

 

«ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

                           

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

 

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվադողերի գնման նպատակով հայտարարվող ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 03-08-2021 18:50
Վերջնաժամկետ: 17-08-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի հուլիսի  29-ի N1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»       

 

Պատվիրատուն` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է Գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

            Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել անվադողերի  մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

            «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 13-րդ օրը ժամը 15:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը ։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրվա ժամը 15:00-ը:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  2021թ. օգոստոսի 17-ին` ժամը 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Ղարագյոզյանին:

Հրավերի մանրամասները՝ այստեղ։

 

Հեռախոս`      +374 10  542 176, +374 95  111469

Էլ. փոստ` procurement@armroad.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Մ-2, Մ-4 ճանապարհներին 9 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման տեղական բաց մրցույթ.ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ RD FI 81.437/NCB 2021-02

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 22-06-2021 15:15
Վերջնաժամկետ: 20-07-2021 16:00

Invitation for Bids

Country: REPUBLIC OF ARMENIA

Name of the Project: ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Grant No.: FI N° 81.437

 

Employer: Road Department SNCO

Contract Title: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads

 

Reference No.: RD FI 81.437/ NCB 2021-02

 

 

 1. The Republic of Armenia has received financing from the EIB NEIGHBOURHOOD INVESTMENT FACILITY toward the cost of the ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in two (2) lots.

 

 1. The Road Department (RD) SNCO now invites sealed bids from eligible bidders for Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in Two (2) Lots as provided below:

 

Lot 1 – Seven (7) Black Spots on M-2 Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri Road

 

L1.1.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km147+700 - km148+922

L1.2.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km183+000 - km184+000

L1.3.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km189+000 - km190+000

L1.4.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km242+181 - km243+000

L1.5.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km306+000 - km311+000

L1.6.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km315+000 - km316+126

L1.7.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km317+000 - km318+228

 

Lot 2 – Two (2) Black Spots on M-4 Yerevan-Sevan-Ijevan Road

 

L2.1.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km83+400 – km84+633

L2.2.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km86+000 – km86+500

 

The Sites are located in South and North parts of Armenia.

The construction period is 6 (six) months for each Lot.

 

 1. Bidders may bid for one or several Lots, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so with providing such discounts in the Letter of Bid.

 

 1. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s PROCUREMENT IN INVESTMENT PROJECT FINANCING Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from: Road Department (RD) SNCO, and inspect the bidding documents during office hours from 10:00 to 17:00 hours at the address given below:

 

Address:          1st  Floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, Armenia

Telephone:      +374 (10) 542-176

E-mail:            hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am. 

 

 1. A complete set of bidding documents in English may be obtained by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address below. The documents will be provided during 2 working days after the receiving of such request/ in electronic format CD or DVD/.

 

 1. Bids must be delivered to the address below on or before the time below:

Address:          1st Floor,  Government House 3, Republic Square , 0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 20 July, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidder’s designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

Address:          1st Floor, Government House 3, Republic Square,  0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 20 July, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

 1. All bids must be accompanied by a Bid Security of:

Lot 1. AMD 2,800,000 (Two Million Eight Hundred Thousand);

Lot 2. AMD 2,400,000 (Two Million Four Hundred Thousand).

 

The bid for each Lot should be accompanied with the separate Bid Security.

 

 1. The address referred to above is:

 

Road department” SNCO

 

Attn: Stepan Machyan, General  Director

 

Street Address: Government House 3, Republic Square,

Floor/Room number: 1st  Floor,

City: Yerevan

PO Code: 0010

Country: Armenia

Telephone: +374 (10) 542-176 .

E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am. 

Web site: www.armroad.am

 

BIDDING DOCUMENTS

ՀՀ ՏԿԵՆ, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ Մ2, Մ4 ճանապարհներին 9 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման տեղական բաց մրցույթ, ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ RD FI 81.437/ NCB 2021-02

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-05-2021 18:46
Վերջնաժամկետ: 11-06-2021 16:00

Invitation for Bids

Country: REPUBLIC OF ARMENIA

Name of the Project: ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Grant No.: FI N° 81.437

 

Employer: Road Department SNCO

Contract Title: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads

Reference No.: RD FI 81.437/ NCB 2021-02

 

 

 1. The Republic of Armenia has received financing from the EIB NEIGHBOURHOOD INVESTMENT FACILITY toward the cost of the ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in two (2) lots.

 

 1. The Road Department (RD) SNCO now invites sealed bids from eligible bidders for Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in Two (2) Lots as provided below:

 

Lot 1 – Seven (7) Black Spots on M-2 Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri Road

 

L1.1.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km147+700 - km148+922

L1.2.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km183+000 - km184+000

L1.3.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km189+000 - km190+000

L1.4.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km242+181 - km243+000

L1.5.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km306+000 - km311+000

L1.6.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km315+000 - km316+126

L1.7.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km317+000 - km318+228

 

Lot 2 – Two (2) Black Spots on M-4 Yerevan-Sevan-Ijevan Road

 

L2.1.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km83+400 – km84+633

L2.2.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km86+000 – km86+500

 

The Sites are located in South and North parts of Armenia.

The construction period is 6 (six) months for each Lot.

 

 1. Bidders may bid for one or several Lots, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so with providing such discounts in the Letter of Bid.

 

 1. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s PROCUREMENT IN INVESTMENT PROJECT FINANCING Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from: Road Department (RD) SNCO, and inspect the bidding documents during office hours from 10:00 to 17:00 hours at the address given below:

 

Address:          1st  Floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, Armenia

Telephone:      +374 (10) 511-391

E-mail:            hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am 

 

 1. A complete set of bidding documents in English may be obtained by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address below. The documents will be provided during 2 working days after the receiving of such request/ in electronic format CD or DVD/.

 

 1. Bids must be delivered to the address below on or before the time below:

Address:          1st Floor,  Government House 3, Republic Square , 0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 11 June, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidder’s designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

Address:          1st Floor, Government House 3, Republic Square,  0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 11 June, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

 1. All bids must be accompanied by a Bid Security of:

Lot 1. AMD 2,800,000 (Two Million Eight Hundred Thousand);

Lot 2. AMD 2,400,000 (Two Million Four Hundred Thousand).

 

The bid for each Lot should be accompanied with the separate Bid Security.

 

 1. The address referred to above is:

 

Road department” SNCO

Attn: Stepan Machyan, General  Director

Street Address: Government House 3, Republic Square,

Floor/Room number: 1st  Floor,

City: Yerevan

PO Code: 0010

Country: Armenia

Telephone: +374 (10) 511-391 .

E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am. 

Web site: www.armroad.am

 

BIDDING DOCUMENTS

 

 

 

Վերջին նորությունները

Գեղարքունիքի մարզի երկու հատվածներում ավարտվել են ճանապարհաշինական աշխատանքները

08-12-2021

Շինարարական աշխատանքները Շողակաթի հատվածում իրականացրել են «Արտաշես և Տաթևիկ», Ծափաթաղի հատվածում՝ «ՎՄՎ-Քամփնի» ընկերությունները։

Կարդալ ավելին

Հայտարարվել է Հյուսիս-հարավի Տրանշ-2-ի՝ Ագարակ համայնքի մոտ շուրջ 8 կմ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

03-12-2021

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն մանրամասն նախագծին և տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին համապատասխան, որոնք հանդիսանում են պատվիրատուի կողմից տրամադրվող մրցութային փաթեթի անբաժան մաս:

Կարդալ ավելին

Ինչպես են ճանապարհները մշակվում ձմռանը

03-12-2021

Ձյան տեղումների ժամանակ ճանապարհները մաքրվում են, երբ ծածկի արտաքին շերտը 3-4 սմ-ից ավելի է։ Մաքրմանը հաջորդում են աղով և ավազով մշակման աշխատանքները։ Երկարատև ձյան տեղումների ժամանակ գործընթացը կատարվում է պարբերաբար։

Կարդալ ավելին