Մրցույթներ

2993-ARM, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3 T3-G-1, Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 31-12-1969
Վերջնաժամկետ: 15-11-2017

1.Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է վարկ« Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3 ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է այդ վարկի գումարից վճարումներ կատարել վերը նշված պայմանագրի ներքո: Մրցույթը բաց է ԱԶԲ-ի կողմից սահմանված իրավասու երկրների ծագում ունեցող հայտատուների համար:

2.ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը (Պատվիրատու) հրավիրում է ներկայացնել փակված հայտեր իրավասու հայտատուներից ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության համար լաբորատոր սարքավորումներ մատակարարելու և տեղադրելու համար:

T3-G-1« Լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում պայմանագիրը ներառում, բայց չի սահմանակում ստորև նշված հիմնական սարքավորումները.

1.Հորատման մեքենասարքավորում
2. Կոմպրեսոր 2000 KN բետոնի նմուշների դիմադրողականության չափման համար (ըստ սեղմման, դեֆորմացիայի) 
3.Բետոնի դիմադրողականության չափման սարքավորում (ըստ դեֆորմացիայի) 
4.Վակուումային մեքենասարքավորում իր աքսեսուարներով 
5.Գրունտի խտության չափման սարքավորում (դինամիկ էլեկտրականություն) 
6.Գրունտի ֆիլտրման ցուցիչի չափման սարքավորում (իր աքսեսուարներով)
7.Գրունտի խտության չափման էլեկտրական սարք (CBR խտացման սարք) 
8.Ասֆալտի կապակցանյութի մշակման սարք
9.Ավտոմատացված համակարգով աշխատող խտացման սարք
10.Բետոնի փորձարկման թվայնացված մուրճ
11.Բիտումի էլաստիկության/ճկունության չափման սարքավորում իր աքսեսուարներով
12.Կլիմայի փոփոխությամբ աշխատող լուսանկարչական ապարատ, ջերմաստիճանը -25 ՜C-ից + 70՜C 
13.Բետոնի ջրի թափանցելիության չափման սարքավորում 
14.Լաբորատոր ասֆալտի խառնիչ

Լաբորատոր սարքավորումները խմբավորված են մեկ լոտի մեջ: Հայտատուն կարող է հայտ ներկայացնել միայն լոտի համար: Առանձին հայտեր չեն թույլատրվում:

3.Միջազգային մրցակցային մրցույթը կիրականացվի ԱԶԲ կողմից սահմանված Մեկ փուլ՝ մեկ ծրար ընթացակարգով, և մրցույթը բաց է մրցութային փաստաթղթերում նշված իրավասու երկրների ծագում ունեցող բոլոր հայտատուների համար:

4. Տվյալ մրցույթին կարող են մասնակցել միայն այն Հայտատուները, ովքեր կբավարարեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին.

գ Վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում որպես հիմնական մատակարար, Հայտատուն պետք է հաջողությամբ իրականացրած լինի առնվազն մեկ (1) պայմանագիր 400,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ՝ նմանատիպ բնույթի և բարդության, որը համապատասխանում է մատակարարման պայմաններին՝ նկարագրված Բաժին 6-ում (Մատակարարման Ժամանակացույց):

գ Հայտատուի կողմից առաջարկվող ապրանքները (վերը թվարկված 1-10 համար) պետք է արտադրության մեջ լինեն առնվազն երեք (3) տարիների ընթացքում; և
վաճառված լինեն (յուրաքանչյուրից առնվազն մեկ հատ) նմանատիպ բնույթի և մասնագրերի վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում:

գ Հայտատուն պետք է ներկայացնի իր ֆինանսական վիճակի կայունությունը: Հայտատուի կապիտալը, որը հաշվարկվում է որպես ընդհանուր ակտիվների և ընդհանուր պարտավորությունների տարբերություն պետք է լինի դրական առնվազն վերջին մեկ (1) տարվա համար: Միջին նվազագույն շրջանառությունը պետք է կազմի 1,000,000 ԱՄՆ դոլար, որը հաշվարկվում է որպես վերջին 3 (երեք) տարիների ընթացքում ավարտված կամ ընթացքի մեջ գտնվող պայմանագրերից ստացված ընդհանուր վճարումներ:


5.Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու նպատակով՝ հայտատուները կարող են դիմել.

Աստղիկ Սահակյանին, Գնումների և պայմանագրերի կառավարման բաժնի պետ
Տրանսպորտային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ
Հասցե. Տիգրան Մեծ 4, Երևան, 0010, ՀՀ
Հեռ.: (+37412) 20-10-09 (10)
Էլ.հասցե. info@northsouth.am

6. Հետաքրքրված հայտատուների կողմից T3-G-1, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության համար լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում մրցութային փաթեթը ամբողջապես անգլերեն լեզվով կարելի է ձեռք բերել վերոնշյալ հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելու և 20,000 ՀՀ դրամ կամ 40 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով չհատուցվող գումար վճարելու պարագայում: Նշված գումարի վճարման եղանակն է բանկային փոխանցումը հետևյալ հաշվին՝

ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումների համար ՀՀ տարածքից դուրս ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների համար

Շահառու. Տրանսպորտային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ 
Հարկ վճարողի կոդ. 02702598

Շահառուի բանկ. Արարատբանկ ԲԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Պուշկինի 19 
Հ/հ. 1510009017860500 
Շահառու. Տրանսպորտային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ 
Շահառուի բանկ. Արարատբանկ ԲԲԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Պուշկինի 19 
հ/հ. 1510009017860301
SWIFT: ARMCAM22

Այլ Բանկեր:
Standard Chartered Bank, New York, USA
Հասցե. One Madison Avenue, New York, NY,10010-3603
SWIFT: SCBLUS33. Routing No 026002561

IBAN: 358 202 357 10 01

կամ

CitiBank N.A., New York, USA
Հասցե. 111 Wall Street, New York, NY, 10043
SWIFT: CITIUS33

IBAN: 362 547 74

կամ

Raiffeisen Zentralbank Oesterrieich AG
SWIFT: RZBAATWW

IBAN: 070-55.076.558
Մրցութային փաստաթղթերը կառաքվեն օդային փոստով՝ Երևանից դուրս առաքելու համար, և առաքիչի միջոցով՝ Երևան քաղաքի տարածքում: Որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում մրցութային փաթեթի կորստի կամ ուշ առաքման համար: Մրցութային փաթեթի թղթային տարբերակից բացի, անհրաժեշտության դեպքում այն կուղարկվի նաև էլեկտրոնային փոստով: Թղթային և էլեկտրոնային տարբերակների միջև անհամապատասխանության դեպքում, գերակայում է թղթային տարբերակը:

7.Հայտերը պետք է ներկայացվեն վերևում նշված հասցեով (5-րդ պարբերությունում) մինչև կամ 2017թ. նոյեմբերի 15-ը, ժամը 11:00 (Երևանի ժամանակով): Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն մրցութային փաստաթղթերում նշված Մրցույթի ապահովման երաշխիքով:

Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտերը կբացվեն անմիջապես նույն օրը մասնակցելու ցանկություն ունեցող հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ:

8.ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուների կողմից հայտերի պատրաստման կամ առաքման հետ կապված ծախսերի համար:

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարում եւ տեղադրում, այդ թվում` վերապատրաստում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-01-2018 4:48
Վերջնաժամկետ: 01-01-2018 10:55

ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ


Հայաստանի Հանրապետություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկի No. 8523-AM
Պայմանագրի անվանումը՝ Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարում եւ տեղադրում, այդ թվում` վերապատրաստում 
Հղում No. (ըստ Գնումների պլանի)` 1

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է վարկային միջոցներ Կենսական Նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով, և մտադիր է այդ գումարից կատարել Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման եւ տեղադրման, այդ թվում` վերապատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում: Այս պայմանագիրը իրականացվելու է Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ: Մրցութային գործընթացն իրականացվելու է ՀԲ–ի կողմից սահմանված կանոնների և ընթացակարգերի պահանջների համաձայն:
2. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է ներկայացնելու փակ հայտեր՝ իրավասու և որակավորման չափանիշներին համապատասխանող հայտատուների կողմից Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման եւ տեղադրման, այդ թվում` վերապատրաստման աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացնելու համար:

3. Մրցույթը կիրականցվի Համաշխարհային Բանկի կողմից ընդունված և 2011թ. հունվարին հրապարակված <<Ուղեցույցներ: ՄԶՎԲ վարկերիև ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումներ>> ուղեցույցներով (Գնումների ուղեցույց) սահմանված գործընթացների կազմակերպմամբ ՝ Միջազգային Մրցակցային Մրցույթի եղանակով: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի լրումն, խնդրում ենք անդրադառնալ 1.6 և 1.7 կետերով սահմանված շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությանը:

4. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ձեռք բերել. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ից, vardan.karapetyan@tpio.am; hasmik.ordukhanyan@tpio.am, mari.movsisyan@tpio.am:
Ի լրացումն հայտնում ենք, որ մրցութային փաստաթղթղերը ներբեռնվել են նաև www.gnumner.am կայքում, մասնակիցները կարող են բեռնել նաև կայքից, սակայն պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում մրցութային փաստաթղթղերի լիարժեք բեռնման համար:
5. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուների կողմից ամբողջական մրցութային փաթեթը անգլերեն լեզվով կարելի է ձեռքբերել ստորև նշված հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելու և 50,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք 105 ԱՄՆ դոլար) գումար վճարելու պարագայում: Նշված գումարի վճարման եղանակն է՝ բանկային փոխանցումը հետևյալ հաշիվներին.
Շահառու. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 
«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
ՀՀ դրամի համար. Հաշիվ #900000908096
ԱՄՆ դոլարի համար. Հաշիվ #900000908104
ՀՀ Կենտրոնական բանկ
Մրցութային փաստաթղթերը կառաքվեն փոստով ՝ Երևանից դուրս առաքելու համար, և առաքիչի միջոցով Երևան քաղաքի տարածքում: Երևանից դուրս առաքելու դեպքում առաքման համար կգանձվի լրացուցիչ 120,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք 250 ԱՄՆդոլար):
6.Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով մինչև 2018թ. փետրվարի 26-ը, Ժամը 11:00: Չի թույլատրվում ուղարկել հայտերը էլեկտրոնային փոստով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտեր կբացվեն 2018թ. փետրվարի 26-ը, Ժամը 11:05 (Երևանի ժամանակով) մասնակցելու ցանկություն ունեցող հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝ ստորև նշված հասցեով:
7. Հայտը պետք է ուղեկցվի Մրցույթին մասնակցելու երաշխիքով ՝ 2000 (երկու հազար) ԱՄՆ դոլար:
8. Վերևում նշված հասցեն է՝
«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ 
պրն. Վ.Կարապետյանին, «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն 
ՀՀ, Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ 
Հեռ.՝ +374 12 20-10-09
Էլ. Փոստի հասցե` vardan.karapetyan@tpio.am; hasmik.ordukhanyan@tpio.am; mari.movsisyan@tpio.am:

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարում եւ տեղադրում, այդ թվում` վերապատրաստում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-01-2018
Վերջնաժամկետ:

ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ


Հայաստանի Հանրապետություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկի No. 8523-AM
Պայմանագրի անվանումը՝ Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարում եւ տեղադրում, այդ թվում` վերապատրաստում
Հղում No. (ըստ Գնումների պլանի)` 1

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է վարկային միջոցներ Կենսական Նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով, և մտադիր է այդ գումարից կատարել Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման եւ տեղադրման, այդ թվում` վերապատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում: Այս պայմանագիրը իրականացվելու է Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ: Մրցութային գործընթացն իրականացվելու է ՀԲ–ի կողմից սահմանված կանոնների և ընթացակարգերի պահանջների համաձայն:
2. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է ներկայացնելու փակ հայտեր՝ իրավասու և որակավորման չափանիշներին համապատասխանող հայտատուների կողմից Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման եւ տեղադրման, այդ թվում` վերապատրաստման աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացնելու համար:

3. Մրցույթը կիրականցվի Համաշխարհային Բանկի կողմից ընդունված և 2011թ. հունվարին հրապարակված <<Ուղեցույցներ: ՄԶՎԲ վարկերիև ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումներ>> ուղեցույցներով (Գնումների ուղեցույց) սահմանված գործընթացների կազմակերպմամբ ՝ Միջազգային Մրցակցային Մրցույթի եղանակով: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի լրումն, խնդրում ենք անդրադառնալ 1.6 և 1.7 կետերով սահմանված շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությանը:

4. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ձեռք բերել. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ից, vardan.karapetyan@tpio.am; hasmik.ordukhanyan@tpio.am, mari.movsisyan@tpio.am:
Ի լրացումն հայտնում ենք, որ մրցութային փաստաթղթղերը ներբեռնվել են նաև www.gnumner.am կայքում, մասնակիցները կարող են բեռնել նաև կայքից, սակայն պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում մրցութային փաստաթղթղերի լիարժեք բեռնման համար:
5. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուների կողմից ամբողջական մրցութային փաթեթը անգլերեն լեզվով կարելի է ձեռքբերել ստորև նշված հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելու և 50,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք 105 ԱՄՆ դոլար) գումար վճարելու պարագայում: Նշված գումարի վճարման եղանակն է՝ բանկային փոխանցումը հետևյալ հաշիվներին.
Շահառու. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
ՀՀ դրամի համար. Հաշիվ #900000908096
ԱՄՆ դոլարի համար. Հաշիվ #900000908104
ՀՀ Կենտրոնական բանկ
Մրցութային փաստաթղթերը կառաքվեն փոստով ՝ Երևանից դուրս առաքելու համար, և առաքիչի միջոցով Երևան քաղաքի տարածքում: Երևանից դուրս առաքելու դեպքում առաքման համար կգանձվի լրացուցիչ 120,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք 250 ԱՄՆդոլար):
6.Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով մինչև 2018թ. փետրվարի 26-ը, Ժամը 11:00: Չի թույլատրվում ուղարկել հայտերը էլեկտրոնային փոստով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտեր կբացվեն 2018թ. փետրվարի 26-ը, Ժամը 11:05 (Երևանի ժամանակով) մասնակցելու ցանկություն ունեցող հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝ ստորև նշված հասցեով:
7. Հայտը պետք է ուղեկցվի Մրցույթին մասնակցելու երաշխիքով ՝ 2000 (երկու հազար) ԱՄՆ դոլար:
8. Վերևում նշված հասցեն է՝
«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
պրն. Վ.Կարապետյանին, «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ՀՀ, Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ
Հեռ.՝ +374 12 20-10-09
Էլ. Փոստի հասցե` vardan.karapetyan@tpio.am; hasmik.ordukhanyan@tpio.am; mari.movsisyan@tpio.am:

Վերջին նորությունները

Հանդիպում՝ վեճերի միանձնյա խորհրդի անդամի հետ

06-12-2023

Վեճերի միանձնյա խորհրդի անդամը Ճանապարհային դեպարտամենտի‚ շինարարի և ինժեների ուղեկցությամբ եղավ նաև շինհրապարակում‚ ծանոթացավ կատարվող աշխատանքներին։

Կարդալ ավելին

Աշխատանքային խորհրդակցություն Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի կառուցման ծրագրի շրջանակում

06-12-2023

Կողմերն անդրադարձել են շինարարական բազայի‚ շինհրապարակի նախապատրաստման‚ սարքավորումների‚ անձնակազմի մոբիլիզացման‚ Իրանից Հայաստան շինտեխնիկայի ներկման ու բազմաթիվ այլ հարցերի։

Կարդալ ավելին

Հիմնանորոգվել է Կապանով անցնող 4կմ ճանապարհահատվածը

06-12-2023

Շինաշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ պետական բյուջեից։

Կարդալ ավելին