Մրցույթներ

ՏԾԻԿ ՊՈԱԿ‚ «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ) Ծրագրի 2016-2022թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների Աուդիտի ծառայությունների» գնման մրցույթ և հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 13-11-2019 17:14
Վերջնաժամկետ: 28-11-2019 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2019 թվականի «նոյեմբերի»  «13-ի» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/5ՖԱ

Պատվիրատուն` «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.ԵրևանՏիգրան Մեծի 4 հասցեում, 7-րդ հարկում   հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)  Ծրագրի 2016-2022թթֆինանսական աուդիտի  ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։                                                                                            

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 14-րդ օրը ժամը 18:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել  ք.ԵրևանՏիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 15:00-ը /28.11.2019/: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.ԵրևանՏիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեում, 28.11.2019թ.-ին՝ ժամը 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Հարությունյանին:

                                                                       

Հեռախոս՝ 012 20 10 09

Էլ. փոստ՝ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

 

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

 Հրավեր

ԿՆՃՑԲԾ‚ Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման և հանրային իրազեկման ծառայություններ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 08-11-2019 14:34
Վերջնաժամկետ: 29-11-2019 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

 Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No. 8229-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման և հանրային իրազեկման ծառայություններ, RSE-LRNIP-CQS-2019

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի միջոցով (ԿՆՃՑԲԾ), և նախատեսում է այդ գումարից վճարումներ կատարել «Ճանապարհային անվտանգության ուսուցում և հանրային իրազեկման քարոզարշավ» խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություններ) ներառում են`

 • Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման արդյունքների և հանրային իրազեկման քարոզարշավի նախագծում և իրականացում։ Առաջադրանքը կիրականացվի ԿՆՃՑԲԾ-ԼՖ 2017-2020 «Ապահով գյուղեր»-ում տեղակայված դպրոցներում և այլ հանրային վայրերում։ Ոսուցման և իրազեկման ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել ճանապարհային անվտանգությանն առնչվող ուսանողների, ծնողների և ընդհանուր առմամբ դպրոցական անձնակազմի վարքագիծը:

Ծառայությունների մատուցումը ակնկալվում է սկսել 2020 թվականի հունվար ամսին և ավարտել 2020 թվականի մայիս ամսին:

 • տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր՝ նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն մատուցելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ առաջադրանքների նկարագրություն, նմանատիպ պայմաններում աշխատելու փորձ, անձնակազմում համապատասխան հմտություններ ունեցող անձանց առկայություն և այլն):

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.

 • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը․ վերջին 10 տարիների ընթացքում Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում մասնակցություն,
 • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը նմանատիպ որակի  ծառայությունների իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):

 

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. Հունվար վերանայված 2014, Հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը:

Որակավորումները հզորացնելու նպատակով խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ և համատեղ հայտ ներկայացնել կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքել:

Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ուղեցույցում» սահմանված «Որակի վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին՝ ժամը 09:00-17:00 (Երևանի ժամանակով):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերեն լեզվով առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2019թ. նոյեմբերի 29-ըժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Քրիստինե Ղալեչյան

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծի փողոց Հեռ. (374-12) 20 10 10

 

Էլ.հասցե՝ christine.ghalechyan@tpio.am, hasmik.ordukhanyan@tpio.am

 

ՀՀ ԿՆՃ 2020-2023թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի և 2020-23թթ. միջպետական‚ հանրապետական ճանապարհացանցի պահպանման աշխատանքների պարբերաբար վերանայման ենթակա ծրագրի պատրաստման ծառայությունների մատուցման համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 08-11-2019 12:55
Վերջնաժամկետ: 29-11-2019 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

 

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.  8523-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2020-2023թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի և 2020-2023թթ. միջպետական և հանրապետական ճանապարհացանցի պահպանման աշխատանքների պարբերաբար վերանայման ենթակա ծրագրի պատրաստման ծառայությունների մատուցման համար խորհրդատվական կազմակերպության ծառայություններ

No.: SDP-LRNIP-AF-2019

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ), և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել «Հայաստանի կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2020-2023թթ․ ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստում և միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհացանցի 2020-2023թթ․ պահպանման աշխատանքների շարժակազմի ծրագրի մշակում» խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են`

 • Մշակել ԿՆՃ ռազմավարություն 2020-2023թթ․ համար, որը կներկայացնի ճանապարհացանցի ներկայիս վիճակը, ռազմավարության նպատակները և թիրախները և մատնանշի ճանապարհացանցի զարգացման, ռազմավարության իրականացման մեխանիզմները, ֆինանսավորման աղբյուրները և արժեքները, ռազմավարության իրականացման և ժամանակի բաշխման պատասխանատուներին։
 • Ուսումնասիրություն, որը պետք է գնահատի մայթերի վիճակը և երթևեկությունը Հայաստանի հիմնական ճանապարհներին (միջպետական և հանրապետական ճանապարհներ) Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինության կամ իր իրավահաջորդի ղեկավարման ներքո: Ուսումնասիրությունը պետք է պատրաստի ռազմավարական պահպանման ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության հիմնական ճանապարհների համար՝ գնահատելով ճանապարհների վերականգնմանը, պարբերաբար պահպանման և տարեկան պահպանման կարիքները և պետք է ըստ առաջնահերթության դասակարգի ճանապարհները՝ որպես տնտեսական չափանիշի գործառույթ, որպեսզի պատրաստի վերակառուցման և պարբերաբար պահպանման աշխատանքների չորս տարվա շարժակազմի ծրագիր՝ հիմք ընդունելով 2020-2023թթ․ ակնկալվող նախահաշվային բյուջեն։ 

Ծառայություններն ակնկալվում է սկսել 2019 թվականի դեկտեմբեր-2020 թվականի հունվար ամսին  և ավարտել 2020 թվականի հունիս ամսին:

 • տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ առաջադրանքների նկարագրություն, նման պայմաններում աշխատելու փորձ, անձնակազմում համապատասխան հմտություններով ունեցող անձանց առկայություն և այլն):

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.

 • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը․ վերջին 10 տարիների ընթացքում Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում մասնակցություն,
 • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը նմանատիպ որակի  ծառայությունների իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարահային բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. Հունվար վերանայված 2014, Հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը:

Որակավորումները հզորացնելու նպատակով՝ խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ և համատեղ հայտ ներկայացնել կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքել:

Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ուղեցույցում» սահմանված «Որակի վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-17:00 (տեղական ժամանակ):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերեն լեզվով առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2019թ. նոյեմբերի 29-ը, ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Քրիստինե Ղալեչյան

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծի փողոց‚ Հեռ. (374-12) 20 10 10

 

Էլ.հասցե՝ christine.ghalechyan@tpio.am, hasmik.ordukhanyan@tpio.am

 

 

 

Տրանշ3, Բենիամինի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ճանապարհի 2կմ հատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ հավելված/ ՈՒԳՊ-Ի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 06-11-2019 16:54
Վերջնաժամկետ: 18-11-2019 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2019 թվականի «նոյեմբերի»  «-6-ի» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/4ՀՊԾ

Պատվիրատուն` «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4 հասցեում, 7-րդ հարկում‚ հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

            Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ Հավելված/ՈՒԳՊ պատրաստման ծառայությունների» մատուցման պայմանագիր (այսուհետև`պայմանագիր)։                                                                                             

            «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 9-րդ օրը ժամը 18:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 12-րդ օրվա ժամը 15:00-ը/18.11.2019/: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.Երևան, Տիգրան Մեծ 4, 7-րդ հարկ հասցեում,  18.11.2019թ.-ին ժամը՝ 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա.Հարությունյանին:

                                                                       

                                        Հեռախոս 012 20 10 09

                                        Էլ. փոստ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

              «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

 Հրավեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր (փոփոխված) (խորհրդատվական ծառայություններ. անհատ խորհրդատուի ընտրություն)

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 15-10-2019 16:59
Վերջնաժամկետ: 28-10-2019 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (փոփոխված)

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱՆՀԱՏ ԽԱՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր: Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.: 8523-AM

Ծրագիր Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)

Առաջադրանքի անվանումը:  Անկախ խորհրդատու ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման համար

Հրավեր No.: TA-LRNIP-AF-IC-2019

 

Հայաստանի Հանրապետությունը (Վարկառուն) 40.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ), և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են `

 • Ծրագրի/երի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների կատարման ուսումնասիրություն/ստուգում՝ համապատասխան տեխնիկական հսկողության հետ միասին,
 • Իրականացված աշխատանքների որակի՝ պայմանագրի Տեխնիկակական բնութագրով նախատեսված պայմաններին և ոլորտում առկա լավագույն փորձին համապատասխանության ուսումնասիրություն/ստուգում,
 • Վերականգնման աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության իրականացման ամբողջ գործընթացի վերլուծություն, որը ներառում է  ընդհանուր կառավարման և պայմանագրերի կառավարման  ուսումնասիրությունը, և ճանապարհային աշխատանքների իրականացման ուսումնասիրությունը:

Տեխնիկական աուդիտը կիրականացվի  ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  ծրագրի  ճանապարհների երկու խմբի համար, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  Տարի 1 և Տարի 2-ի ավարտված ճանապարհների համար՝ ավարտված աշխատանքների աուդիտ, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  Տարի 3-ի ընթացքում գտնվող ճանապարհների համար՝ աշխատանքների իրականացման աուդիտ:

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը նշված ծառայությունները տրամադրելու նպատակով հրավիրում է իրավասու անհատ խորհրդատուներին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու համար (ինքնակենսագրություն, դիպլոմներ, հավաստագրեր և այլն): Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.

 • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը տեխնիկական աուդիտի կամ նմանատիպ որակի ստուգման/գնահատման ծառայությունների իրականացման ոլորտում (վերջին 10 տարիների ընթացքում Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում մասնակցություն)
 • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը ճանապարհների շինարարության ոլորտում տեխնիկական աուդիտի կամ նմանատիպ որակի  ստուգման/գնահատման ծառայությունների իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարահային բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. հունվար վերանայված 2014, հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը:

Անկախ խորհրդատուն պետք է լիովին անկախ լինի և իր տեխնիկական կարողությամբ պետք է ցույց տա, որ առկա չէ շահերի բախում: Մասնավորապես, նա պետք է հավաստի, որ որևէ կերպ կապված չէ ոչ ՀՀ-ում աշխատող կապալառուի և ոչ էլ տեխհսկողություն իրականացնող խորհրդատուի հետ:  

Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ուղեցույցում» սահմանված «Անհատ խորհրդատուի ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-17:00 (տեղական ժամանակ):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր, անգլերենով, առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով  Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 28-ը, ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար տկն Քրիստինե Ղալեչյան

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծ փողոց

Հեռ. (374-12) 20 10 10

Էլ.հասցե: christine.ghalechyan@tpio.am,  hasmik.ordukhanyan@tpio.am    

 

Վերջին նորությունները

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-3-ում շինարարությունը շարունակվում է

20-10-2020

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպել են շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպության՝ «ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ» ընկերության աշխատանքային թիմի նոր անձնակազմի հետ՝ Փոլ Կլարկի ղեկավարությամբ։

Կարդալ ավելին

Բագրատաշենի նոր կամրջի կառուցման շրջանակներում մեկնարկում է ազդակիր հողերի օտարման գործընթացը

18-10-2020

Բագրատաշենի նոր կամրջի շինարարական փուլը կմեկնարկի հողերի օտարման գործընթացից ու տարածքում առկա շինության և այլ կառուցվածքների ապամոնտաժումից հետո։

Կարդալ ավելին

Մասնակցություն՝ Պամիրյան տրակտի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտագործնական համաժողովին

15-10-2020

Անդրադարձ է եղել մի շարք հարցերի‚ մասնավորապես՝ ճանապարհների վերանորոգման‚ պահպանման և տեխնիկական ուսումնասիրության համար կիրառվող ժամանակակից տեխնիկային‚ ճանապարհների վթարայնության մակարդակի վրա լեռնային տեղանքի ազդեցությանը և այլն։

Կարդալ ավելին