Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, ՀՀ ՏԿԵՆ, ԿՆՃ ցանցի բարելավման ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում 4 վթարավտանգ հատվածների բարելավման շինարարական աշխատանքներ, Հայտերի ներկայացման հրավեր - CW-NCB-LRNIP-AF2-2022/14

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 05-05-2022 16:16
Վերջնաժամկետ: 02-06-2022 16:00

Invitation for Bids

Country: Republic of Armenia

Project Name: Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing

Loan No: 8957-AM

Contract Title: Civil works for black spots improvement works of road sections M6 Vanadzor-Alaverdi-Georgia border km4+500-km6+000, M4 Yerevan-Sevan-Ijevan km68+000-km75+000, H-29 Sevan-Tsaghkunq-Zovaber km11+000-km12+000 (Lot 1) and

Civil works for black spots improvement works of road section H-75 M9-Isahakyan-Gyumri-M7 km0+000-km15+000 (Lot 2)

Reference No. CW-NCB-LRNIP-AF2-2022/14

Employer: Road Department Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructures

Phone: (+374) 010 511 391

Website: www.armroad.am

 

 1. The Republic of Armenia has received additional financing from the World Bank toward the cost of the Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Civil works for black spots improvement works of road sections M6 Vanadzor-Alaverdi-Georgia border km 4+500 - km6+000, M4 Yerevan-Sevan-Ijevan km 68+000 - km75+000, H-29 Sevan-Tsaghkunq-Zovaber km 11+000 - km12+000 (Lot 1) and Civil works for black spots improvement works of road section H-75 M9-Isahakyan-Gyumri-M7 km 0+000 - km15+000 (Lot 2).
 2. The Road Department Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia now invites sealed bids from eligible bidders for Civil works for black spots improvement works of road sections M6 Vanadzor-Alaverdi-Georgia border km4+500-km6+000, M4 Yerevan-Sevan-Ijevan km 68+000-km 75+000, H-29 Sevan-Tsaghkunq-Zovaber km 11+000-km 12+000 (Lot 1) and Civil works for black spots improvement works of road section H-75 M9-Isahakyan-Gyumri-M7 km 0+000-km 15+000 (Lot 2). The Works consist of Main type of works required: pothole patching, asphalt concrete overlay, installation of Metal Guardrails, installation of road Signs, Road Marking Works etc. The Civil works for black spots improvement works of road sections M6 Vanadzor-Alaverdi-Georgia border km 4+500-km 6+000, M4 Yerevan-Sevan-Ijevan km 68+000-km 75+000, H-29 Sevan-Tsaghkunq-Zovaber km 11+000-km 12+000 (Lot 1) should be completed within 2 (two) months and the Civil works for black spots improvement works of road section H-75 M9-Isahakyan-Gyumri-M7 km 0+000-km 15+000 (Lot 2) should be completed within 2 (two) months.
 3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: “Procurement regulations for IPF Borrowers” (July 2016 revised in November 2017 and August 2018), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 3.14 and 3.15 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
 4. Interested eligible bidders may download the complete BDs from the following web page www.gnumner.am or www.armeps.am. The bidders registered in the e-procurement system will receive this Invitation for Bid with the attached BDs automatically (in according to the specified CPV codes). Any company can register in the e-procurement system and become enable to submit the bid following to the ARMEPS (www.armeps.am website) e-procurement system.

However the Road Department Fund will not be responsible for incorrect or incomplete downloading documents by the potential bidders, or missing of amendments to those (if any).

 1. Bids must be submitted only through the e-procurement system ARMEPS (www.armeps.am website) e-procurement system on or before 16:00 (Yerevan time) on June 02, 2022. The e-procurement system will not allow/permit the submission of the Late bids.  
 2. As specified in ITB 19.1 all bids must be accompanied by a “Bid-Securing Declaration”. The bid for each lot should be accompanied by a separate “Bid-Securing Declaration”.

 

 

 

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 03-05-2022 12:13
Վերջնաժամկետ: 10-05-2022 11:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022  թվականի մայիսի  3-ի թիվ 1 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/01»

 

Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ  օրենքի  15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել  ռեգուլյար բենզինի մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 3-րդ օրը ժամը 11։00։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար  այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրը ժամը 11։00: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրը ժամը 11։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Լիանա Ղարագյոզյանին։

                                                                        

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. Փոստ`  procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ֆինանսական աուդիտի անցկացման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 29-04-2022 12:00
Վերջնաժամկետ: 06-05-2022 12:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ*

 Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 1․1 որոշմամբ

 Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/01  

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի անցկացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 7-րդ օրվա ժամը 12։00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 12։00: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 12։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Սաթենիկ Գասպարյանին։

                                                                        

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. փոստ` procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

ՀՀ ՏԿԵՆ, ՃԴ հիմնադրամ, ՀՍՃՄ ներդրումային ծրագրի Տրանշ 4, Սիսիան-Քաջարան կմ0+000-կմ60+022 ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներ, Նախաորակավորման գործընթաց: NSCRP-CW-PQ-OT-01.Մրցույթի նախաորակավորման հայտերի ներկայացման ժամկետի երկարացում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 21-04-2022 13:13
Վերջնաժամկետ: 09-06-2022 15:00

Project Name:

North-South Corridor (Sisian - Kajaran) Road Project

EBRD Project ID:

51293

Country:

Armenia

Client Name:

Road Department Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Republic of Armenia

ECEPP ID:

18484450

Procurement Exercise Name:

Construction of the Road Section Sisian - Kajaran km 0+000- km 60+022

Procurement Exercise Description:

Construction of the Road Section Sisian - Kajaran km 0+000- km 60+022

Type of Procurement:

Works

Procurement Method:

Open Tender Two Stage with PQQ

Business Sector:

Transport

Notice Type:

Invitation For Prequalification

Publication Date:

16/02/2022 16:54

Issue Date:

16/02/2022 12:00 (UK time)

Closing Date:

 

Revised Closing Date:

27/04/2022 12:00 (UK time)

 

09/06/2022 12:00 (UK time)

Invitation For Prequalification

(with extended closing date)

 

 1. Funding Details

  The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the above named contract(s).

  2. Information on the Procurement Exercise

  Contracts will be subject to the Bank's Procurement Policies and Rules and are open for participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement documents.

  The type of contract and the procurement method is stated above. A full description of the procurement exercise is available within the documentation and is available free of charge in ECEPP.

  The documentation will include such information as: detailed technical and financial requirements; any information on lots; the expected outcome; eligibility and qualification requirements; contract start date; planned contract duration; any response requirements; any other relevant information.

  This procurement exercise will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Prospective participants can access the procurement exercise by clicking on the below link or on the 'Access Opportunity' button (if viewing this notice on ECEPP). Registered participants may log in and access the documentation immediately and unregistered participants may do so after completing a brief registration:

  https://ecepp.ebrd.com/respond/6A8T7W9M73


 2. Client Address
  The client's address is for information only. To register interest, access the documentation using the available links. Participants must use the ECEPP message centre for communication with the client.
  “Road Department” Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Republic of Armenia
  Republic Square, Government House 3
  Yerevan
  0010
  Armenia
  Tel. +374 10 542 176
  Email: hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Տրանշ 3 ծրագիր, ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 01-04-2022 15:44
Վերջնաժամկետ: 15-04-2022 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Loan 2993-ARM: North–South Road Corridor Investment Program, Tranche 3

ADVISORY SERVICES FOR AUDIT

 Least Cost Selection (LCS)

Date of issuance: 01 April, 2022

 

The Asian Development Bank (ADB) has agreed to provide the Republic of Armenia financing facility (MFF) to finance the North–South Road Corridor Investment Program (Investment Program). The North–South Road Corridor (NSRC) runs 556 km from the border with Georgia at Bavra via Gyumri, Ashtarak, Yerevan, Goris, and Kapan, to the border with Iran at Meghri. It is 2-lane throughout, with the exception of an 18 km length on the M-1 (Yerevan–Ashtarak) and the M-2 (Yerevan–Ararat section), which are dual 2-lane. The overall objective of the Investment Program is to provide a high-quality NSRC from the Georgian border to the Iranian border by rehabilitating the whole North–South Road Corridor starting from Bavra in the north on the border with Georgia and Meghry in the south on the board with Iran.

The Project is implemented by the “Road Department” Fund (the Client). In scope of this project the GoA intends to apply part of the proceeds for Consulting Services.

The “Road Department” Fund now invites eligible consulting firms (Consultants) to indicate their interest in providing the audit services for the North-South Road Corridor Program - Project 3 Loan number 2993-ARM (ADB), Armenia North-South Road Corridor, separis No 2010-0130, Finance Contract Loan Number FI82.634AM (EIB), and Grant agreement No. FI82.634 under Neighborhood Investment Facility (EIB NIF); for fiscal year ending in 31 December 2021, 31 December 2022 and 31 December 2023.

 

The objectives of the audit of the project financial statements is to enable the auditor to (i) express an independent and objective opinion as to whether the project financial statements present fairly, in all material respects, or give a true and fair view of the project’s financial position, its financial performance and cash flows, and (ii) provide a reasonable assurance opinion over certain specific representations made in the Statement of Compliance. Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, experience in region/country, availability of appropriate skills among key staff, etc.).  

 

The selection will be carried out under ADB’s Consultants’ Least Cost Selection (LCS) method.

The interested Consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System at cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email or sealed envelope is an option. Using ADB’s EOI template (https://www.adb.org/sites/default/files/page/83267/eoi-consulting-firms-20131114.doc) for EOI submission is required. Late submissions would be rejected.

 

If submitting offline, hard copy EOIs should reach the office of the RD at the address below not later than closing date of EOI submission closing date.

 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. When submitting an EOI as a firm or association, the lead firm states its CMS registration number in the EOI. If unregistered, the lead firm first completes at least a simplified registration in CMS, and submit a full registration before contract negotiations, if selected.

 

The closing date for the submission of EOI is: at or before 15 April 2022, 18:00 pm (Yerevan time).

 

Gor Avetisyan

Executive Director

 

Road Department Fund
Government House 3, Republic Square,

Yerevan, Armenia
Tel/Fax: (374-10) 542-176
E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, procurement@armroad.am

 

Մրցույթի հրավերը և տեխնիկական բնութագիրը

Վերջին նորությունները

Տեղի են ունեցել պայմանագրային բանակցություններ

01-06-2023

Բանակցությունների արդյունքում վերջնականացվել է պայմանագրի տեքստը, որը հաստատման կներկայացվի ֆինանսավորող կողմին և հաստատում ստանալուց հետո կստորագրվի կողմերի միջև։

Կարդալ ավելին

Ալավերդի-Սանահին-Սարահարթ ճանապարհահատվածում, շինաշխատանքներով պայմանավորված, կգործեն երթևեկության որոշակի սահմանափակումներ

01-06-2023

Ե՜վ շինարարական, և՜ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունները զգուշացվել են, որպեսզի ձեռնարկեն բոլոր միջոցառումները՝ անվտանգ երթևեկություն ապահովելու համար։

Կարդալ ավելին