Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ֆինանսական աուդիտի անցկացման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 29-04-2022 12:00
Վերջնաժամկետ: 06-05-2022 12:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ*

 Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 1․1 որոշմամբ

 Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/01  

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի անցկացման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 7-րդ օրվա ժամը 12։00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 12։00: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 12։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Սաթենիկ Գասպարյանին։

                                                                        

Հեռախոս` 010 54 21 76

Էլ. փոստ` procurement@armroad.am  

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

ՀՀ ՏԿԵՆ, ՃԴ հիմնադրամ, ՀՍՃՄ ներդրումային ծրագրի Տրանշ 4, Սիսիան-Քաջարան կմ0+000-կմ60+022 ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներ, Նախաորակավորման գործընթաց: NSCRP-CW-PQ-OT-01.Մրցույթի նախաորակավորման հայտերի ներկայացման ժամկետի երկարացում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 21-04-2022 13:13
Վերջնաժամկետ: 09-06-2022 15:00

Project Name:

North-South Corridor (Sisian - Kajaran) Road Project

EBRD Project ID:

51293

Country:

Armenia

Client Name:

Road Department Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Republic of Armenia

ECEPP ID:

18484450

Procurement Exercise Name:

Construction of the Road Section Sisian - Kajaran km 0+000- km 60+022

Procurement Exercise Description:

Construction of the Road Section Sisian - Kajaran km 0+000- km 60+022

Type of Procurement:

Works

Procurement Method:

Open Tender Two Stage with PQQ

Business Sector:

Transport

Notice Type:

Invitation For Prequalification

Publication Date:

16/02/2022 16:54

Issue Date:

16/02/2022 12:00 (UK time)

Closing Date:

 

Revised Closing Date:

27/04/2022 12:00 (UK time)

 

09/06/2022 12:00 (UK time)

Invitation For Prequalification

(with extended closing date)

 

 1. Funding Details

  The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the above named contract(s).

  2. Information on the Procurement Exercise

  Contracts will be subject to the Bank's Procurement Policies and Rules and are open for participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement documents.

  The type of contract and the procurement method is stated above. A full description of the procurement exercise is available within the documentation and is available free of charge in ECEPP.

  The documentation will include such information as: detailed technical and financial requirements; any information on lots; the expected outcome; eligibility and qualification requirements; contract start date; planned contract duration; any response requirements; any other relevant information.

  This procurement exercise will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Prospective participants can access the procurement exercise by clicking on the below link or on the 'Access Opportunity' button (if viewing this notice on ECEPP). Registered participants may log in and access the documentation immediately and unregistered participants may do so after completing a brief registration:

  https://ecepp.ebrd.com/respond/6A8T7W9M73


 2. Client Address
  The client's address is for information only. To register interest, access the documentation using the available links. Participants must use the ECEPP message centre for communication with the client.
  “Road Department” Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Republic of Armenia
  Republic Square, Government House 3
  Yerevan
  0010
  Armenia
  Tel. +374 10 542 176
  Email: hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Տրանշ 3 ծրագիր, ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 01-04-2022 15:44
Վերջնաժամկետ: 15-04-2022 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Loan 2993-ARM: North–South Road Corridor Investment Program, Tranche 3

ADVISORY SERVICES FOR AUDIT

 Least Cost Selection (LCS)

Date of issuance: 01 April, 2022

 

The Asian Development Bank (ADB) has agreed to provide the Republic of Armenia financing facility (MFF) to finance the North–South Road Corridor Investment Program (Investment Program). The North–South Road Corridor (NSRC) runs 556 km from the border with Georgia at Bavra via Gyumri, Ashtarak, Yerevan, Goris, and Kapan, to the border with Iran at Meghri. It is 2-lane throughout, with the exception of an 18 km length on the M-1 (Yerevan–Ashtarak) and the M-2 (Yerevan–Ararat section), which are dual 2-lane. The overall objective of the Investment Program is to provide a high-quality NSRC from the Georgian border to the Iranian border by rehabilitating the whole North–South Road Corridor starting from Bavra in the north on the border with Georgia and Meghry in the south on the board with Iran.

The Project is implemented by the “Road Department” Fund (the Client). In scope of this project the GoA intends to apply part of the proceeds for Consulting Services.

The “Road Department” Fund now invites eligible consulting firms (Consultants) to indicate their interest in providing the audit services for the North-South Road Corridor Program - Project 3 Loan number 2993-ARM (ADB), Armenia North-South Road Corridor, separis No 2010-0130, Finance Contract Loan Number FI82.634AM (EIB), and Grant agreement No. FI82.634 under Neighborhood Investment Facility (EIB NIF); for fiscal year ending in 31 December 2021, 31 December 2022 and 31 December 2023.

 

The objectives of the audit of the project financial statements is to enable the auditor to (i) express an independent and objective opinion as to whether the project financial statements present fairly, in all material respects, or give a true and fair view of the project’s financial position, its financial performance and cash flows, and (ii) provide a reasonable assurance opinion over certain specific representations made in the Statement of Compliance. Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, experience in region/country, availability of appropriate skills among key staff, etc.).  

 

The selection will be carried out under ADB’s Consultants’ Least Cost Selection (LCS) method.

The interested Consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System at cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email or sealed envelope is an option. Using ADB’s EOI template (https://www.adb.org/sites/default/files/page/83267/eoi-consulting-firms-20131114.doc) for EOI submission is required. Late submissions would be rejected.

 

If submitting offline, hard copy EOIs should reach the office of the RD at the address below not later than closing date of EOI submission closing date.

 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. When submitting an EOI as a firm or association, the lead firm states its CMS registration number in the EOI. If unregistered, the lead firm first completes at least a simplified registration in CMS, and submit a full registration before contract negotiations, if selected.

 

The closing date for the submission of EOI is: at or before 15 April 2022, 18:00 pm (Yerevan time).

 

Gor Avetisyan

Executive Director

 

Road Department Fund
Government House 3, Republic Square,

Yerevan, Armenia
Tel/Fax: (374-10) 542-176
E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, procurement@armroad.am

 

Մրցույթի հրավերը և տեխնիկական բնութագիրը

ՀՀ ՏԿԵՆ, «ՃԴ» հիմնադրամ, Ագարակից դեպի թունելի ելք մոտ 32կմ ճանապարհի շինաշխատանքների տեխհսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, Հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման ժամկետի երկարաձգում, T4-CS-04

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 16-03-2022 13:47
Վերջնաժամկետ: 15-04-2022 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

(with extended deadline for submission of  Expressions of Interest)

(CONSULTING SERVICES, FIRMS SELECTION)

February 14, 2022

Country: Republic of Armenia

Name of Project: North-South Road Corridor Investment Program -Tranche 4

Assignment Title: Construction supervision of about 32 km road from Agarak to tunnel exit

       (Tranche 4)

Reference No.: T4-CS-04

 

 1. The Republic of Armenia has received a loan from the Eurasian Development Bank (EDB) in the framework of the North-South Road Corridor Investment Program (Program) toward the cost of the Program, and it intends to apply part of the proceeds for consulting services under the contract for Construction supervision of about 32 km road from Agarak to tunnel exit (Tranche 4).

 

“North-South Road Corridor Investment Program” is a major infrastructure project (here after NSRCIP project) which aims at connecting the Southern border of the country with its Northern point by means of 556 km-long Meghri-Yerevan-Bavra highway by reducing it to about 85 km and reaching up to 470 km.

 

 1. The Client, represented by its project implementation unit “Road Department” FUND, acting under the Agency Agreement signed between the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Republic of Armenia of Republic of Armenia and “Road Department” FUND, hereby invites eligible consulting firms (Consultants) to indicate their interest in providing the services for Construction supervision of about 32 km road from Agarak to tunnel exit (Tranche 4) (the Services).

The Consulting Firm (hereafter: the Consultant) shall carry out all construction supervision activities for Tranche 4 (about 32 km road from Agarak to tunnel exit) Works’ contract in compliance with the requirements of international standards and best practices for highway construction. The civil works are executed using FlDIC Conditions of Contract for Construction (Multilateral Development Bank Harmonized Edition, 2010, Pink Book). The Consultant will take over all the powers, responsibilities and responsibilities entrusted to "Engineer" within the framework of the Contract for construction work. Planned duration of Civil Works (Defects Notification Period (DNP) excluded): 36 (thirty-six) months from the date of signing of construction contract. Defects Notification Period (DNP) will be 365 (three hundred sixty-five) days calculated from the date on which Civil Works is completed as certified by Taking-over Certificate. The Consultant will carry out all construction supervision activities for civil works for Tranche 4 (about 32 km road section from Agarak to tunnel exit) under FIDIC Conditions of Contract for Construction, MDB Harmonized Edition, June 2010 (Pink Book), as well as in accordance with Armenian legislation. The Consultant will monitor the performance of the Tranche 4 (about 32 km road from Agarak to tunnel exit) works contract and ensure compliance with all social and environmental requirements and the requirements of design solutions. The Consultant must adhere to the scope of the civil works contract as defined in the specifications and bills of quantities.

      

      Following documents shall be submitted along with the EOI application by all the Consulting Firms including JV firms.

 • Certificates of incorporation or Registration of the consulting firm.
 • Company Profile.
 1. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the S

The consulting firms must provide information on similar assignments/projects implemented in the past giving a brief description of each assignment/project, the funding source(s), amount of contract and information on the employer.

 

The shortlisting criteria are:

 

 1. General experience - Participation of the Consultant in road construction/rehabilitation projects (Participation in IFI funded road projects within the last 10 years),

 

 1. b) Project Related Experience - Similar experience of the Consultant in providing Technical Supervision services of road construction/rehabilitation works (number of similar contracts within the last 5 years).

 

 1. c) Overall assessment of company’s staffing arrangements and capacity (available permanent staff, portfolio of ongoing projects).

 

 1. d) Consultant, including JV firms, must have been legally registered for at least ten (10) years on the deadline for submission of this EOI.

 

 1. The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant Guidelines setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

 1. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. Experience and Qualification of other structural part of participating firms, whether parent or subsidiary firm, will not be considered for evaluation. Likewise, qualification and experience of the consulting firm associated as a sub-consultancy will not be considered for evaluation for shortlisting.

 

 1. All submittals from the consulting firms shall be in English language.

 

 1. A Consultant will be selected in accordance with the QCBS method set out in the Consultant Guidelines (Chapter 2 of Guidelines ”Selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by World Bank borrowers” published on January 2011, revised July 2014). With the winning Consultant will be concluded time-based contract for Construction supervision of about 32 km road from Agarak to tunnel exit (Tranche 4).

 

 

 1. Further information can be obtained at the address below during office hours 10:00 to 17:00 hours.

 

 1. Expressions of Interest must be delivered in two printed copies to the address mentioned below or by e-mail in the Adobe PDF format on or before 18:00 hrs local time on April 15, 2022. If submitting offline, submission shall be made in closed envelope and the title shall be "Expression of Interest (EOI) for Consulting Services: Construction supervision of about 32 km road from Agarak to tunnel exit (Tranche 4)".

 

 

“Road Department” Fund
Attn: Mr. G. Avetisyan, Executive Director
Republic Square, Government House 3, 1st  Floor
Yerevan, 0010, Armenia
Tel: +374 (10) 542-176
E-mail:
hasmik.ordukhanyan@armroad.am, procurement@armroad.am

 

 

Դիլիջանի,Պուշկինի թունելների վերականգնման մանրամասն նախագծերի պատրաստման, բնապահ.գնահատման,շինաշխատանքների գնումների մրցութ.փաստաթղթերի տեխ.մասի պատրաստման խորհրդ.ծառայությունների ձեռքբերման միջ.բաց մրցույթ. ADB/M6/CS/QCBS/03,հայտերի ժամկետի երկարացում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 14-03-2022 15:38
Վերջնաժամկետ: 28-03-2022 18:00

 

The Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Atmenia (MTAI)

Road Department Fund (RD)

Loan No. 3449-ARM: Armenia-Georgia Border Tegional Road (M6, Vanadzor-Bagratashen) Improvment Project

Preparation of Detailed Designs for Rehabilitation of Dilijan Tunnel and Pushkin Tunnel, Environmental Evaluation/Assessment Documentation and Technical Part of Bidding Documents for Civil Works Procurement  

QUALITY COST BASED SELECTION (QCBS)
 Request for Expression of Interest (REOI)

 

Date

26 January, 2022

ADB Loan No.

3449-ARM: Armenia-Georgia Border Regional Road (M6 Vanadzor-Bagratashen) Improvement Project

 

Contract No. and Title

ADB/M6/CS/QCBS/03: Preparation of Detailed Designs for Rehabilitation of Dilijan Tunnel and Pushkin Tunnel, Environmental Evaluation/Assessment Documentation and Technical Part of Bidding Documents for Civil Works Procurement

 

Deadline for EOI (extended)

28 March, 2022

 

 1. The Republic of Armenia (the Borrower) has received a € 44,1 (equivalent of $50.0 million) loan from the Asian Development Bank to finance rehabilitation of the Armenia-Georgia Border Regional Road (M6, Vanadzor-Bagratashen) Improvement Project and intends to apply the unutilized part of the proceeds for rehabilitation of 2 vehicular tunnels: Dilijan tunnel located on the 80-83 kilometer of interstate road M-4 Yerevan – Sevan – Ijevan – Azerbaijan border and Pushkin tunnel located on the 135-137 kilometer of interstate road M-3 Margara – Vanadzor – Tashir – Georgia border.

The Borrower intends to apply part of the proceeds of the loan for the consulting services.

Road Department Fund (RD) (The Client) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, experience in region/country, etc.).  

A Consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality-and Cost-Based Selection) method set out in the Consultant Guidelines.

The consulting services (“the Services”) will include:

 • preparation of Detailed Design packages for rehabilitation of Dilijan tunnel and Pushkin tunnel (hereinafter: “the Tunnels”)
 • preparation of relevant environmental evaluation/assessment documentation in accordance with RA legislation and ADB Safeguard Policies Statement (ADB SPS, 2009)
 • preparation of technical part of Bidding Documents for civil works procurement.

 

The consulting firm shall implement following main activities:

 

 • Task 1: Detailed investigation of the current state of the Tunnels, including tunnel all systems.
 • Task 2: Preparation of Detailed Designs for the restoration of the Tunnels (including tunnel all systems), preparation of relevant environmental evaluation/assessment documentation in accordance with RA legislation and ADB Safeguard Policies Statement (ADB SPS, 2009) as well as preparation of the technical part of the Bidding Documents for civil works procurement under ADB procedures for International Competitive Bidding (ICB).

 

 

The Estimated duration of the Services is expected 6 months.

 

 

 1. Procurement Information:

 

Selection Method

QCBS

Contract Type

Lump Sum

Type of Proposal

Full Technical Proposal (FTP)

Duration of Assignment

6 months

Tentative commencement date

01 May 2022

Anticipated completion date

6 months after commencement date

Tentative Short-listing Date

20 January 2022

The Consultant should have extensive experience in Preparation of Detailed Designs for the restoration of the Tunnels (including tunnel all systems), preparation of relevant environmental evaluation/assessment documentation in accordance with RA legislation and ADB Safeguard Policies Statement (ADB SPS, 2009) as well as preparation of the technical part of the Bidding Documents for civil works procurement under ADB procedures for International Competitive Bidding (ICB) (see attached TOR for the details).

The shortlisting criteria are:

 • General experience of the Consultant in preparation of Detailed Design for transport infrastructures (Participation in IFI funded projects within the last 10 years),
 • Similar experience of the Consultant in Preparation of Detailed Designs for the building/restoration of the transport Tunnels (including tunnel all systems) (number of similar contracts within the last 5 years).

 

 1. Submission of EOI:

The interested consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System at cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email or sealed envelope is an option. Using ADB’s EOI template (https://www.adb.org/sites/default/files/page/83267/eoi-consulting-firms-20131114.doc) for EOI submission is required. Late submissions would be rejected.

If submitting offline, hard copy EOIs should reach the office of the TPIO at the address below not later than closing date of EOI submission closing date.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. When submitting an EOI as a firm or association, the lead firm states its CMS registration number in the EOI. If unregistered, the lead firm first completes at least a simplified registration in CMS, and submit a full registration before contract negotiations, if selected.

The Expressions of Interest (EOI) should contain detailed information about Consultant’s Organizational Capability, Experience, Past Performance in conducting programs in developed and developing countries, demonstrated familiarity with the challenges of working in the region (Armenia, Caucasus and/or other CIS countries) and might include references from previous clients.

 

The closing date for the submission of EOI is: at or before 18:00 pm on 28 March, 2022 Yerevan time.

 

 

“Road Department” Fund (RD Fund)
Attn: Mr. G. Avetisyan, Executive Director
Republic Square, Government House 3, 1st  Floor
Yerevan, 0010, Armenia
Tel: +374 (10) 542-176
E-mail: procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am   

 

 

 

Վերջին նորությունները

Միջին նորոգում՝ Մ-2-ում

02-10-2023

Մոտ 11.3կմ ավտոճանապարհն անցնում է ՀՀ Արարատի մարզով։

Կարդալ ավելին

Մասնակցություն Ճապոնիայում անցկացվող «Ճանապարհների սպասարկում» գիտելիքի համատեղ ստեղծման ծրագրին

02-10-2023

Ծրագիրը նախատեսված է ճանապարհների սպասարկմամբ զբաղվող մասնագետների համար և միտված է ծանոթացնելու սպասարկման նորագույն մեթոդներին‚ տարբեր երկրներում ճանապարհների պահպանման և սպասարկման ոլորտում կիրառվող փորձին։

Կարդալ ավելին

2023թ. 3-րդ եռամսյակում արձանագրվել է մուտքային 2873‚ ելքային 1163 գրություն

02-10-2023

2023թ. երրորդ եռամսյակում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի Թեժ գծի հեռախոսահամարին ստացվել է 78 զանգ, որոնց նույնպես տրվել են անհրաժեշտ պարզաբանումներ կամ պատասխաններ։

Կարդալ ավելին