Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 11-11-2021 19:14
Վերջնաժամկետ: 23-12-2021 11:00

Գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ 6-րդ մասի հիման վրա

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021   թվականի նոյեմբերի 11-ի  թիվ 1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ       

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև դեկտեմբերի 23 ժամը 11.00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև դեկտեմբերի 23 ժամը 11.00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  դեկտեմբերի 23 ժամը 11.00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Իսկուհի Օսիպյանին։

                                                           

Հեռախոս 010 511 344

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հրավեր

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագիր, ՀՀ ճանապարհային ենթակառուցվածքներում բնական աղետների ռիսկերի գնահատման տեխնիկական աջակցության տրամադրման խորհրդատվական ծառայություններ, ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 23-11-2021 13:13
Վերջնաժամկետ: 14-12-2021 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ  

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.  8957-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ 2)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ենթակառուցվածքներում բնական աղետների ռիսկերի գնահատման տեխնիկական աջակցության տրամադրում

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի) No.: RD-RANH-LRNIP-AF 2-2021

23 նոյեմբեր, 2021թ.

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2) և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար:

 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություններ) ներառում են` Տեխնիկական աջակցության նպատակն է աջակցել Հայաստանի կառավարությանը ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտի կառավարման մեջ բնական աղետների ազդեցությունը հաշվի առնելու հիմք ստեղծելու գործում:

 

Ակնկալվում է, որ Առաջադրանքի կատարումը կմեկնարկի 2022 թվականի փետրվարին և կավարտվի 2022 թվականի սեպտեմբերին:

 

Սույն Առաջադրանքի համար մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը անգլերենով կցված է սույն Հրավերին:

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ցույց տան, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

 

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

  • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը տրանսպորտի ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու մեջ վերջին 10 տարիների ընթացքում
  • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը կլիմայի փոփոխություն և բնական վտանգի գնահատում ծառայություններ իրականացնելու մեջ (վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 2 նմանատիպ պայմանագիր)

 

Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլում:

 

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի` «Գնումների կանոնակարգեր  ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման (IPF) փոխառուների համար, հուլիս 2016, փոփոխված նոյեմբեր 2017թ., օգոստոս 2018թ.» («Գնումների կանոնակարգեր»), բաժին III, պարբերություններ 3.14, 3.16 և 3.17-ին վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ իրենց որակավորումը բարելավելու նպատակով, բայց պետք է նշեն` միավորումը համատեղ գործունեության և/կամ ենթախորհրդատվության ձևով է: Ընտրվելու դեպքում համատեղ գործունեության բոլոր գործընկերները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն ամբողջ պայմանագրի իրականացման համար:

 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Գնումների կանոնակարգեր»-ի «Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեում ժամը 10:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակ):

 

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերեն առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 14-ը՝ ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Պրն Ս Մաչյան, Գործադիր տնօրեն

ՀՀ, Երևան, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ

Հեռ.՝ (374-10) 542-176

Էլ.հասցե՝ info@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am  

Հավելված 1

Հավելված 2

Հավելված 3

Տեխնիկական առաջադրանք

 

 

Ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարում է միջպետական, հանրապետական ճանապարհների ամառային և ձմեռային պահպանման, այդ ճանապարհների վրա պարսպող համակարգերի պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ-ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 17-11-2021 19:40
Վերջնաժամկետ: 03-12-2021 10:00

Գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասի հիման վրա

  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ* 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021   թվականի նոյեմբերի 17  թիվ 1 որոշմամբ 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս       

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է հրատապ բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ՀՀ միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիկային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհների վրա առկա պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև դեկտեմբերի 3 ժամը 10.00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև դեկտեմբերի 3 ժամը 10.00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  դեկտեմբերի 3 ժամը 10.00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Իսկուհի Օսիպյանին։                                                    

Հեռախոս՝ 010 511 334

Էլ. փոստ՝ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հրավեր

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, ԿՆՃ բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ 2) ծրագիր, ՀՀ կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2022-2026թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստում, հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 13-10-2021 12:25
Վերջնաժամկետ: 02-11-2021 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.  8957-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ 2)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2022-2026թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստում

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի) No.: RD-SDP-LRNIP-AF 2-2021

13 հոկտեմբեր, 2021թ.

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2) և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար:

 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություններ) ներառում են` Հայաստանի ճանապարհային ցանցերի ռազմավարական ուսումնասիրությունը կսահմանի նորացված կենսական նշանակության ճանապարհային ցանց, նպատակ ունենալով կառավարության կողմից պաշտոնապես սահմանել ցանցը հրամանագրի կամ կանոնակարգի միջոցով և մշակել գործողությունների ծրագիր և ֆինանսավորման ծրագիր կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնման և պահպանման համար, ինչպես նաև սահմանել ճանապարհների կառավարման համակարգ մուտքագրման համար անհրաժեշտ տվյալները: Ուսումնասիրությունը կպատրաստի Հայաստանի Հանրապետության կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի զարգացման ռազմավարական ծրագիր, որն ուղղված կլինի տնտեսական և սոցիալական և առողջապահական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների ավելի լավ հասանելիության ապահովմանը, տրանսպորտի ծախսերի կրճատմանը, աղքատության նվազեցմանը և կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի կայուն պահպանմանը:

 

Ակնկալվում է, որ Առաջադրանքի կատարումը կմեկնարկի 2021 թվականի դեկտեմբերին և կավարտվի 2022 թվականի մայիսին:

 

Սույն Առաջադրանքի համար մանրամասն Տեխնիկական առաջադրանքը անգլերեն կցված է սույն Հրավերին:

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (Պատվիրատու) նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ցույց տան, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

 

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

  • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը ճանապարհային ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու մեջ վերջին 10 տարիների ընթացքում
  • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը զարգացման ռազմավարական ծրագրեր կամ ինստիտուցիոնալ զարգացման և ծախսեր-եկամուտներ վերլուծության ծառայություններ իրականացնելու մեջ (վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 2 նմանատիպ պայմանագիր)

 

Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլում:

 

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի` «Գնումների կանոնակարգեր  ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման (IPF) փոխառուների համար, Հուլիս 2016, փոփոխված Նոյեմբեր 2017թ., Օգոստոս 2018թ.» («Գնումների կանոնակարգեր»), բաժին III, պարբերություններ 3.14, 3.16 և 3.17-ին վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ` իրենց որակավորումը բարելավելու նպատակով, բայց պետք է նշեն` միավորումը համատեղ գործունեության և/կամ ենթախորհրդատվության ձևով է: Ընտրվելու դեպքում համատեղ գործունեության բոլոր գործընկերները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն ամբողջ պայմանագրի իրականացման համար:

 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Գնումների կանոնակարգեր»-ի «Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեում ժամը 10:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակ):

 

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր, անգլերեն, առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2021թ. նոյեմբերի 2-ը՝ ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Պրն Ս Մաչյան, գլխավոր տնօրեն

ՀՀ, Երևան, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ

Հեռ.՝ (374-10) 542-176

Էլ. հասցե՝ info@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am  

 

Տեխնիկական առաջադրանք

 

 

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվադողերի գնման նպատակով հայտարարված «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05» ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-08-2021 19:34
Վերջնաժամկետ: 26-08-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»       

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ»    ՊՈԱԿ-ի    կարիքների    համար   անվադողերի         ձեռքբերման          նպատակով կազմակերպված   «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»  ծածկագրով  գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

 

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ տեխնիկական  վրիպակ։                                                                                                                                                                                                                                              

 

Փոփոխության նկարագրություն՝    Տեխնիկական վրիպակի շտկում  3-րդ  չափաբաժնի մասով ։  

 

Փոփոխության հիմնավորում՝         Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ

        մասի։       

                                                                                                                                                                                                                        

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»  ծածկագրով գնահատող  հանձնաժողովի  քարտուղար  Լիանա Ղարագյոզյանին:

                        

Հեռախոս՝ +374 10  542 176,  +374 95  111 469

 

Էլեկոտրանային փոստ՝ procurement@armroad.am

 

«ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

                           

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

 

 

Վերջին նորությունները

Տեղի են ունեցել պայմանագրային բանակցություններ

01-06-2023

Բանակցությունների արդյունքում վերջնականացվել է պայմանագրի տեքստը, որը հաստատման կներկայացվի ֆինանսավորող կողմին և հաստատում ստանալուց հետո կստորագրվի կողմերի միջև։

Կարդալ ավելին

Ալավերդի-Սանահին-Սարահարթ ճանապարհահատվածում, շինաշխատանքներով պայմանավորված, կգործեն երթևեկության որոշակի սահմանափակումներ

01-06-2023

Ե՜վ շինարարական, և՜ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունները զգուշացվել են, որպեսզի ձեռնարկեն բոլոր միջոցառումները՝ անվտանգ երթևեկություն ապահովելու համար։

Կարդալ ավելին