Մրցույթներ

ՃԴ հիմնադրամ, Ագարակից մինչև թունելի ելք շուրջ 32կմ ճանապարհի, թունելի մուտքից մինչև Քաջարան շուրջ 7կմ ճանապարհի և թունելի ու մուտքային ճանապարհների շուրջ 6կմ ճանապարհի համար (Տրանշ 4) ՀՕՏԾ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 14-07-2022 15:00
Վերջնաժամկետ: 29-07-2022 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի հուլիսի 13 N 1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԲՄԽԾՁԲ-2022/01

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Ագարակից մինչև թունելի ելք շուրջ 32 կմ երկարությամբ ճանապարհի, թունելի  մուտքից մինչև Քաջարան շուրջ 7 կմ ճանապարհի և թունելի ու մուտքային ճանապարհների շուրջ 6 կմ ճանապարհի համար (Տրանշ 4) ՀՕՏԾ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։   

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված          15-րդ օրվա ժամը 16:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ հասցեում,  2022 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 16:00 - ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Լիանա Ղարագյոզյանին:

                                                                        

Հեռախոս` 010 54 21 76

 

Էլ. Փոստ`  procurement@armroad.am  

 

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

ՀՐԱՎԵՐ

Հրավիրվում են անհատ խորհրդատուներ՝ ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր՝ ինքնակենսագրականներ (CVs) ԿՆՃ ծրագրի ավարտի և արդյունքների հաշվետվության պատրաստում ԿՆՃ բարելավման ծրագրի II լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակներում

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 22-07-2022 12:00
Վերջնաժամկետ: 28-07-2022 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 (with extended deadline)

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)

 

 

COUNTRY: Republic of Armenia

NAME OF PROJECT: Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing (LRNIP AF2)

Loan No: 8957-AM

Assignment Title: Preparation of Implementation Completion and Results Report for the Lifeline Road Network improvement Project

Reference No. (as per Procurement Plan): RD-IC-ICRR-LRNIP-AF2-2022

07 July, 2022

 

The Republic of Armenia has received financing from the World Bank toward the cost of the Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing (LRNIP AF 2) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 

The consulting services (“the Services”) include: Within the scope of the assignment, the Consultant shall prepare and submit to the Client the Borrower’s Implementation Completion Report (BICR), which shall include the results of both the final impact assessment of the Project (to be carried out by the Consultant) and other evaluations and monitoring reports carried out by the Project implementing team and other Consultants.

 

It is expected that this assignment will start in August-September 2022 and be completed at November-December 2022.

 

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are attached to this request for expressions of interest.

 

The “Road Department” Fund (Client) now invites eligible individual consultants (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide Expressions of interest (detailed CVs) demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

The shortlisting criteria are:

  • degree in economics or finance or engineering or sociology or law or a related field, with at least 10 years total working experience,
  • at least 5 years experience of carrying out similar projects evaluation, preferably in the road infrastructure sector.

 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, Revised November 2017, August 2018 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

A Consultant will be selected in accordance with the Selection of Individual Consultants method set out in the Procurement Regulations.

 

Further information can be obtained at the address below during 10:00 to 17:00 office hours (local time).

 

Expressions of interest must be delivered in a written form in English to the address below in person, or by mail in the Adobe PDF format by 28 July 2022, 18:00 (Yerevan time).

 

 

“Road Department” Fund
Attn: Mr. G. Avetisyan, Executive Director
Republic Square, Government House 3, 1st Floor
Yerevan, 0010, Armenia
E-mail:
procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

TERMS OF REFERENCE

Հրավիրվում են անհատ խորհրդատուներ՝ ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր՝ ինքնակենսագրականներ (CVs) ԿՆՃ ծրագրի ավարտի և արդյունքների հաշվետվության պատրաստում ԿՆՃ բարելավման ծրագրի II լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի շրջանակներում

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 07-07-2022 17:00
Վերջնաժամկետ: 21-07-2022 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)

 

COUNTRY: Republic of Armenia

NAME OF PROJECT: Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing (LRNIP AF2)

Loan No: 8957-AM

Assignment Title: Preparation of Implementation Completion and Results Report for the Lifeline Road Network improvement Project

Reference No. (as per Procurement Plan): RD-IC-ICRR-LRNIP-AF2-2022

07 July, 2022

 

The Republic of Armenia has received financing from the World Bank toward the cost of the Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing (LRNIP AF 2) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 

The consulting services (“the Services”) include: Within the scope of the assignment, the Consultant shall prepare and submit to the Client the Borrower’s Implementation Completion Report (BICR), which shall include the results of both the final impact assessment of the Project (to be carried out by the Consultant) and other evaluations and monitoring reports carried out by the Project implementing team and other Consultants.

 

It is expected that this assignment will start in August-September 2022 and be completed at November-December 2022.

 

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are attached to this request for expressions of interest.

 

The “Road Department” Fund (Client) now invites eligible individual consultants (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide Expressions of interest (detailed CVs) demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

The shortlisting criteria are:

  • degree in economics or finance or engineering or sociology or law or a related field, with at least 10 years total working experience,
  • at least 5 years experience of carrying out similar projects evaluation, preferably in the road infrastructure sector.

 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, Revised November 2017, August 2018 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

A Consultant will be selected in accordance with the Selection of Individual Consultants method set out in the Procurement Regulations.

 

Further information can be obtained at the address below during 10:00 to 17:00 office hours (local time).

 

Expressions of interest must be delivered in a written form in English to the address below in person, or by mail in the Adobe PDF format by 21 July 2022, 18:00 (Yerevan time).

 

 

“Road Department” Fund
Attn: Mr. G. Avetisyan, Executive Director
Republic Square, Government House 3, 1st Floor
Yerevan, 0010, Armenia
E-mail:
procurement@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

TERMS OF REFERENCE

 

Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 08-07-2022 9:41
Վերջնաժամկետ: 21-07-2022 12:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ*

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի հուլիսի 7-ի N 1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/02  

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրվա ժամը 12:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրվա ժամը 12:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հեղինե Բաբաջանյանին:

                                                   

Հեռախոս` 010 54 21 76

 

Էլ. Փոստ`  procurement@armroad.am  

 

Պատվիրատու` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

 

 

ՃԴ հիմնադրամ, ՀՀ ՏԿԵՆ, ԿՆՃ ցանցի բարելավման ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում 4 վթարավտանգ հատվածների բարելավման շինաշխատանքներ, Հայտերի ներկայացման հրավեր- CW-NCB-LRNIP-AF2-2022/15

Կատեգորիա: Աշխատանքներ
Հրապարակված է: 27-06-2022 18:46
Վերջնաժամկետ: 25-07-2022 16:00

Invitation for Bids

Country: Republic of Armenia

Project Name: Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing

Loan No: 8957-AM

Contract Title: Civil works for black spots improvement works of road sections:

H-32M1-Gyumri-Kaps-Amasia-M1 km2+600 - km3+900; km4+400 - km4+980; km7+380 - km8+020,

H-21 H75-Horom-Artik-Alagyaz km 2+831 - km 3+420 (v. Gusanagyugh) (Lot 1)

and

Civil works for black spots improvement works of road sections:

H-15 M5-Armavir-Argavand-Margara km 3+100 - km 3+610; km 5+900 - km 6+060,

H-17 M5-Armavir-M9 km 3+310 - km 3+963; km 7+750 - km 8+805 (Lot 2)

Reference No. CW-NCB-LRNIP-AF2-2022/15

Employer: Road Department Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructures

Phone: (+374) 010 511 391

Website: www.armroad.am

 

  1. The Republic of Armenia has received additional financing from the World Bank toward the cost of the Lifeline Roads Network Improvement Project Second Additional Financing, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Civil works for black spots improvement works of road sections: H-32M1-Gyumri-Kaps-Amasia-M1 km2+600 - km3+900; km4+400 - km4+980; km7+380 - km8+020, H-21 H75-Horom-Artik-Alagyaz km 2+831 - km 3+420 (v. Gusanagyugh) (Lot 1) and Civil works for black spots improvement works of road sections: H-15 M5-Armavir-Argavand-Margara km 3+100 - km 3+610; km 5+900 - km 6+060, H-17 M5-Armavir-M9 km 3+310 - km 3+963; km 7+750 - km 8+805 (Lot 2).
  2. The Road Department Fund of the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia now invites sealed bids from eligible bidders for Civil works for black spots improvement works of road sections: H-32M1-Gyumri-Kaps-Amasia-M1 km2+600 - km3+900; km4+400 - km4+980; km7+380 - km8+020, H-21 H75-Horom-Artik-Alagyaz km 2+831 - km 3+420 (v. Gusanagyugh) (Lot 1) and Civil works for black spots improvement works of road sections: H-15 M5-Armavir-Argavand-Margara km 3+100 - km 3+610; km 5+900 - km 6+060, H-17 M5-Armavir-M9 km 3+310 - km 3+963; km 7+750 - km 8+805 (Lot 2).

The Works consist of Main type of works required: pothole patching, asphalt concrete overlay, installation of Metal Guardrails, installation of road Signs, Road Marking Works etc.

The Civil works for black spots improvement works of road sections: H-32M1-Gyumri-Kaps-Amasia-M1 km2+600 - km3+900; km4+400 - km4+980; km7+380 - km8+020, H-21 H75-Horom-Artik-Alagyaz km 2+831 - km 3+420 (v. Gusanagyugh) (Lot 1) should be completed within 3 (three) months and the Civil works for black spots improvement works of road sections: H-15 M5-Armavir-Argavand-Margara km 3+100 - km 3+610; km 5+900 - km 6+060, H-17 M5-Armavir-M9 km 3+310 - km 3+963; km 7+750 - km 8+805 (Lot 2) should be completed within 3 (three) months.

  1. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: “Procurement regulations for IPF Borrowers” (July 2016 revised in November 2017 and August 2018), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 3.14 and 3.15 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
  2. Interested eligible bidders may download the complete BDs from the following web page www.gnumner.am or www.armeps.am. The bidders registered in the e-procurement system will receive this Invitation for Bid with the attached BDs automatically (in according to the specified CPV codes). Any company can register in the e-procurement system and become enable to submit the bid following to the ARMEPS (www.armeps.am website) e-procurement system.

However the Road Department Fund will not be responsible for incorrect or incomplete downloading documents by the potential bidders, or missing of amendments to those (if any).

  1. Bids must be submitted only through the e-procurement system ARMEPS (www.armeps.am website) e-procurement system on or before 16:00 (Yerevan time) on July 25, 2022. The e-procurement system will not allow/permit the submission of the Late bids.  
  2. As specified in ITB 19.1 all bids must be accompanied by a “Bid-Securing Declaration”. The bid for each lot should be accompanied by a separate “Bid-Securing Declaration”.

 

 

Վերջին նորությունները

Հայտարարվել է Գավառի տարածաշրջանի ճանապարհների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

28-09-2022

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հոկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 16.00։

Կարդալ ավելին

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է

27-09-2022

Մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. հոտկտեմբերի 24-ը` ժամը 16:00 (Երևանի ժամանակով):

Կարդալ ավելին

Միջին նորոգման աշխատանքներ Վարդենյաց լեռնանցքում

27-09-2022

Աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում են «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի աշխատակիցները։

Կարդալ ավելին