Մրցույթներ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվադողերի գնման նպատակով հայտարարվող ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 03-08-2021 18:50
Վերջնաժամկետ: 17-08-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի հուլիսի  29-ի N1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/05»       

 

Պատվիրատուն` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է Գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

            Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել անվադողերի  մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

            «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 13-րդ օրը ժամը 15:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը ։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 14-րդ օրվա ժամը 15:00-ը:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  2021թ. օգոստոսի 17-ին` ժամը 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Ղարագյոզյանին:

Հրավերի մանրամասները՝ այստեղ։

 

Հեռախոս`      +374 10  542 176, +374 95  111469

Էլ. փոստ` procurement@armroad.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Մ-2, Մ-4 ճանապարհներին 9 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման տեղական բաց մրցույթ.ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ RD FI 81.437/NCB 2021-02

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 22-06-2021 15:15
Վերջնաժամկետ: 20-07-2021 16:00

Invitation for Bids

Country: REPUBLIC OF ARMENIA

Name of the Project: ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Grant No.: FI N° 81.437

 

Employer: Road Department SNCO

Contract Title: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads

 

Reference No.: RD FI 81.437/ NCB 2021-02

 

 

 1. The Republic of Armenia has received financing from the EIB NEIGHBOURHOOD INVESTMENT FACILITY toward the cost of the ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in two (2) lots.

 

 1. The Road Department (RD) SNCO now invites sealed bids from eligible bidders for Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in Two (2) Lots as provided below:

 

Lot 1 – Seven (7) Black Spots on M-2 Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri Road

 

L1.1.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km147+700 - km148+922

L1.2.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km183+000 - km184+000

L1.3.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km189+000 - km190+000

L1.4.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km242+181 - km243+000

L1.5.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km306+000 - km311+000

L1.6.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km315+000 - km316+126

L1.7.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km317+000 - km318+228

 

Lot 2 – Two (2) Black Spots on M-4 Yerevan-Sevan-Ijevan Road

 

L2.1.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km83+400 – km84+633

L2.2.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km86+000 – km86+500

 

The Sites are located in South and North parts of Armenia.

The construction period is 6 (six) months for each Lot.

 

 1. Bidders may bid for one or several Lots, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so with providing such discounts in the Letter of Bid.

 

 1. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s PROCUREMENT IN INVESTMENT PROJECT FINANCING Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from: Road Department (RD) SNCO, and inspect the bidding documents during office hours from 10:00 to 17:00 hours at the address given below:

 

Address:          1st  Floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, Armenia

Telephone:      +374 (10) 542-176

E-mail:            hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am. 

 

 1. A complete set of bidding documents in English may be obtained by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address below. The documents will be provided during 2 working days after the receiving of such request/ in electronic format CD or DVD/.

 

 1. Bids must be delivered to the address below on or before the time below:

Address:          1st Floor,  Government House 3, Republic Square , 0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 20 July, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidder’s designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

Address:          1st Floor, Government House 3, Republic Square,  0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 20 July, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

 1. All bids must be accompanied by a Bid Security of:

Lot 1. AMD 2,800,000 (Two Million Eight Hundred Thousand);

Lot 2. AMD 2,400,000 (Two Million Four Hundred Thousand).

 

The bid for each Lot should be accompanied with the separate Bid Security.

 

 1. The address referred to above is:

 

Road department” SNCO

 

Attn: Stepan Machyan, General  Director

 

Street Address: Government House 3, Republic Square,

Floor/Room number: 1st  Floor,

City: Yerevan

PO Code: 0010

Country: Armenia

Telephone: +374 (10) 542-176 .

E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am. 

Web site: www.armroad.am

 

BIDDING DOCUMENTS

ՀՀ ՏԿԵՆ, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, ՀՀ Մ2, Մ4 ճանապարհներին 9 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման տեղական բաց մրցույթ, ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ RD FI 81.437/ NCB 2021-02

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-05-2021 18:46
Վերջնաժամկետ: 11-06-2021 16:00

Invitation for Bids

Country: REPUBLIC OF ARMENIA

Name of the Project: ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT

Grant No.: FI N° 81.437

 

Employer: Road Department SNCO

Contract Title: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads

Reference No.: RD FI 81.437/ NCB 2021-02

 

 

 1. The Republic of Armenia has received financing from the EIB NEIGHBOURHOOD INVESTMENT FACILITY toward the cost of the ARMENIA ROAD SAFETY IMPROVEMENT PROJECT and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for: Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in two (2) lots.

 

 1. The Road Department (RD) SNCO now invites sealed bids from eligible bidders for Procurement of Road Safety Works and Infrastructure Improvement of 9 Black Spots on M-2 and M-4 Interstate Roads in Two (2) Lots as provided below:

 

Lot 1 – Seven (7) Black Spots on M-2 Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri Road

 

L1.1.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km147+700 - km148+922

L1.2.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km183+000 - km184+000

L1.3.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km189+000 - km190+000

L1.4.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km242+181 - km243+000

L1.5.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km306+000 - km311+000

L1.6.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km315+000 - km316+126

L1.7.  M-2, Yerevan-Eraskh-Goris-Kapan-Meghri, km317+000 - km318+228

 

Lot 2 – Two (2) Black Spots on M-4 Yerevan-Sevan-Ijevan Road

 

L2.1.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km83+400 – km84+633

L2.2.  M-4, Yerevan-Sevan- Ijevan, km86+000 – km86+500

 

The Sites are located in South and North parts of Armenia.

The construction period is 6 (six) months for each Lot.

 

 1. Bidders may bid for one or several Lots, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so with providing such discounts in the Letter of Bid.

 

 1. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s PROCUREMENT IN INVESTMENT PROJECT FINANCING Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from: Road Department (RD) SNCO, and inspect the bidding documents during office hours from 10:00 to 17:00 hours at the address given below:

 

Address:          1st  Floor, Government House 3, Republic Square, 0010, Yerevan, Armenia

Telephone:      +374 (10) 511-391

E-mail:            hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am 

 

 1. A complete set of bidding documents in English may be obtained by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address below. The documents will be provided during 2 working days after the receiving of such request/ in electronic format CD or DVD/.

 

 1. Bids must be delivered to the address below on or before the time below:

Address:          1st Floor,  Government House 3, Republic Square , 0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 11 June, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidder’s designated representatives and anyone who choose to attend at the address below:

Address:          1st Floor, Government House 3, Republic Square,  0010, Yerevan, Armenia

Date and time: 11 June, 2021, at 16:00(Yerevan time)

 

 1. All bids must be accompanied by a Bid Security of:

Lot 1. AMD 2,800,000 (Two Million Eight Hundred Thousand);

Lot 2. AMD 2,400,000 (Two Million Four Hundred Thousand).

 

The bid for each Lot should be accompanied with the separate Bid Security.

 

 1. The address referred to above is:

 

Road department” SNCO

Attn: Stepan Machyan, General  Director

Street Address: Government House 3, Republic Square,

Floor/Room number: 1st  Floor,

City: Yerevan

PO Code: 0010

Country: Armenia

Telephone: +374 (10) 511-391 .

E-mail: hasmik.ordukhanyan@armroad.am, stepan.machyan@armroad.am. 

Web site: www.armroad.am

 

BIDDING DOCUMENTS

 

 

 

ՀՀ ՏԿԵՆ, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հրավեր աուդիտի խորհրդատվական ծառայությունների ձեռբերման համար, Վարկ 2729-ԱՄ, Հյուսիս-հարավ ճան. միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ-2

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 08-05-2021 16:2
Վերջնաժամկետ: 24-05-2021 18:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

ROAD DEPARTMENT SNCO

Loan 2729-ARM: North–South Road Corridor Investment Program, Tranche 2

ADVISORY SERVICES FOR AUDIT

 Least Cost Selection (LCS)

 Date of issuance: 7 May 2021

 

The Asian Development Bank (ADB) has agreed to provide the Republic of Armenia with a $500 million multitranche financing facility (MFF) to finance the North–South Road Corridor Investment Program (Investment Program). The North–South Road Corridor (NSRC) runs 556 km from the border with Georgia at Bavra via Gyumri, Ashtarak, Yerevan, Goris, and Kapan, to the border with Iran at Meghri. It is 2-lane throughout, with the exception of an 18 km length on the M-1 (Yerevan–Ashtarak) and the M-2 (Yerevan–Ararat section), which are dual 2-lane. The overall objective of the Investment Program is to provide a high-quality NSRC from the Georgian border to the Iranian border by rehabilitating the whole North–South Road Corridor starting from Bavra in the north on the border with Georgia and Meghry in the south on the board with Iran.

The Project is implemented by the “Road Department” State Non-Commercial Organization (SNCO hereinafter – the Client). In scope of this project the GoA intends to apply part of the proceeds for Consulting Services.

The Road Department SNCO now invites eligible consulting firms (Consultants) to indicate their interest in providing the audit services for Loan: 2729-ARM, Tranche 2; for fiscal year ending in 31 December 2020, 31 December 2021, 31 December 2022 and 31 December 2023.

The objectives of the audit of the project financial statements is to enable the auditor to (i) express an independent and objective opinion as to whether the project financial statements present fairly, in all material respects, or give a true and fair view of the project’s financial position, its financial performance and cash flows, and (ii) provide a reasonable assurance opinion over certain specific representations made in the Statement of Compliance. Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, experience in region/country, availability of appropriate skills among key staff, etc.).  

The selection will be carried out under ADB’s Consultants’ Least Cost Selection (LCS) method.

The interested Consultants are strongly encouraged to register and apply through ADB’s Consultant Management System at cms.adb.org. Online submission is always the main submission method. Offline EOI submission through email or sealed envelope is an option. Using ADB’s EOI template (https://www.adb.org/sites/default/files/page/83267/eoi-consulting-firms-20131114.doc) for EOI submission is required. Late submissions would be rejected.

If submitting offline, hard copy EOIs should reach the office of the RD at the address below not later than closing date of EOI submission closing date.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. When submitting an EOI as a firm or assosiation, the lead firm states its CMS registration number in the EOI. If unregistered, the lead firm first completes at least a simplified registration in CMS, and submit a full registration before contract negotiations, if selected.

The closing date for the submission of EOI is: at or before 18:00 pm on 24 May 2021, Yerevan time.

 

Stepan Machyan

General Director

 

Road Department SNCO
Government House 3, Republic Square,

Yerevan, Armenia
Tel/Fax: (374-10) 542-176
E-mail: info@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am

 

Աուդիտի կարիքների մասին հայտարարություն

 

 

 

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների գնում, գնանշման հարցման ծածկագիր ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 09-04-2021 17:18
Վերջնաժամկետ: 16-04-2021 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի ապրիլի  9-ի թիվ «1» որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02       

 

Պատվիրատուն` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3  հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 6-րդ օրը՝ ժամը 18։00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ, 213 սենյակ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 15.00-ը:  Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան,  Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ, 213 սենյակ հասցեում ապրիլի 16 -ին՝ ժամը  15։00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Ղարագյոզյանին։

                                                                       

Հեռախոս՝ (010)  542 176

 

 Էլ. փոստ՝ liana.gharagyozyan@armroad.am  

  

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

 

 

Հաստատված է

ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02 ծածկագրով

Գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի

 2021թապրիլի 9-ի  N1 որոշմամբ

 

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

                         

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

 


Հարգելի մասնակից‚ նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ

 

ՄԱՍ  I.

 

 1. Գնման առարկայի բնութագիրը
 2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները
 3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
 4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
 5. Հայտի գնային առաջարկը
 6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
 7. Հայտի ապահովումը-Կիրառելի չէ
 8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը
 9. Պայմանագրի կնքումը
 10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները
 11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
 12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

 

 

ՄԱՍ  II.  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

 

 1. Ընդհանուր դրույթներ 
 2. Ընթացակարգի հայտը
 3. Հավելվածներ 1-6

 
           

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2021/02 ծածկագրով անցկացվող Գնանշման հարցման (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` liana.gharagyozyan@armroad.am:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

 

Վերջին նորությունները

Տեղի են ունեցել պայմանագրային բանակցություններ

01-06-2023

Բանակցությունների արդյունքում վերջնականացվել է պայմանագրի տեքստը, որը հաստատման կներկայացվի ֆինանսավորող կողմին և հաստատում ստանալուց հետո կստորագրվի կողմերի միջև։

Կարդալ ավելին

Ալավերդի-Սանահին-Սարահարթ ճանապարհահատվածում, շինաշխատանքներով պայմանավորված, կգործեն երթևեկության որոշակի սահմանափակումներ

01-06-2023

Ե՜վ շինարարական, և՜ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունները զգուշացվել են, որպեսզի ձեռնարկեն բոլոր միջոցառումները՝ անվտանգ երթևեկություն ապահովելու համար։

Կարդալ ավելին