Մրցույթներ

ՀՀՃՄՆԾ, Տրանշ 3, Բենիամինի մոտ հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ճանապարհի մոտ 2կմ-ի նոր նախագծի և Ձորակապի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ Հավելված/ՈՒԳՊ ծառայությունների գնման մրցույթի հայտարարություն, հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 30-12-2019 14:53
Վերջնաժամկետ: 14-01-2020 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2019 թվականի «դեկտեմբերի»  «23-ի» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/6ՀԻԾ

Պատվիրատուն` «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4 հասցեում, 7-րդ հարկում   հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

            Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ Հավելված/ՈՒԳՊ իրականացման  ծառայությունների» մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։                                                                                             

            «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 14-րդ օրը ժամը 18:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել    ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 15:00-ը/14.01.2020/: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեում,  14.01.2020թ.-ին ժամը՝  15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Հարությունյանին:

                                        Հեռախոս՝ 012 20 10 09

                                        Էլ. փոստ՝ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Հրավեր

 

 

 

 

Գնանշման հարցման մասին հայտարարություն

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 03-12-2019 15:54
Վերջնաժամկետ: 18-12-2019 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2019 թվականի «դեկտեմբերի»  «3-ի» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/5/1ՖԱ

Պատվիրատուն` «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4 հասցեում, 7-րդ հարկում‚  հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

            Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)  Ծրագրի 2016-2022թթ. ֆինանսական աուդիտի  ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև`պայմանագիր)։                                                                                            

            «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 14-րդ օրը ժամը 18:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել  ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 15:00-ը /18.12.2019/: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեում, 18.12.2019թ.-ին՝ ժամը 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Հարությունյանին:

                                                                       

     Հեռախոս՝ 012 20 10 09

     Էլ. փոստ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

   «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

 Հրավեր

 

 

 

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 29-11-2019 19:00
Վերջնաժամկետ: 29-11-2019 19:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

 Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԾԻԳ-ԳՀԾՁԲ-2019/5ՖԱ

 

<<Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)  Ծրագրի կարիքների համար 2016-2022թթ. ֆինանսական աուդիտի  ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված     ՏԾԻԳ-ԳՀԾՁԲ-2019/5ՖԱ ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը`

Չափաբաժնի համար

Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն

Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները` այդպիսիք լինելու դեպքում

Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի

/ընդգծել համապատասխան տողը/

Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու  հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն

1

Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)  Ծրագրի 2016-2022թթ. ֆինանսական աուդիտի  ծառայություններ

 

 

 

 

Գնման ընթացակարգին ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

1-ին կետի

2-րդ կետի

3-րդ կետի

4-րդ կետի

Գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած ՏԾԻԳ-ԳՀԾՁԲ-2019/5ՖԱ ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2019թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 2.1 որոշման հիման վրա, քանի որ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:   

 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

 

ՏԾԻԳ-ԳՀԾՁԲ-2019/5ՖԱ  ծածկագրով ընթացակարգի քարտուղար   Աննա Հարությունյանին:

 

           Հեռախոս՝ 012 20 10 09

           Էլեկտրոնային հասցե՝ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

          Պատվիրատու` <<Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն>> ՊՈԱԿ

 

ՏԾԻԿ ՊՈԱԿ‚ «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ) Ծրագրի 2016-2022թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների Աուդիտի ծառայությունների» գնման մրցույթ և հրավեր

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 13-11-2019 17:14
Վերջնաժամկետ: 28-11-2019 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2019 թվականի «նոյեմբերի»  «13-ի» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/5ՖԱ

Պատվիրատուն` «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.ԵրևանՏիգրան Մեծի 4 հասցեում, 7-րդ հարկում   հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)  Ծրագրի 2016-2022թթֆինանսական աուդիտի  ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։                                                                                            

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 14-րդ օրը ժամը 18:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել  ք.ԵրևանՏիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 15:00-ը /28.11.2019/: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.ԵրևանՏիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեում, 28.11.2019թ.-ին՝ ժամը 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Հարությունյանին:

                                                                       

Հեռախոս՝ 012 20 10 09

Էլ. փոստ՝ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

 

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

 Հրավեր

ԿՆՃՑԲԾ‚ Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման և հանրային իրազեկման ծառայություններ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 08-11-2019 14:34
Վերջնաժամկետ: 29-11-2019 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

 Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No. 8229-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման և հանրային իրազեկման ծառայություններ, RSE-LRNIP-CQS-2019

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի միջոցով (ԿՆՃՑԲԾ), և նախատեսում է այդ գումարից վճարումներ կատարել «Ճանապարհային անվտանգության ուսուցում և հանրային իրազեկման քարոզարշավ» խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություններ) ներառում են`

  • Ճանապարհային անվտանգության ուսուցման արդյունքների և հանրային իրազեկման քարոզարշավի նախագծում և իրականացում։ Առաջադրանքը կիրականացվի ԿՆՃՑԲԾ-ԼՖ 2017-2020 «Ապահով գյուղեր»-ում տեղակայված դպրոցներում և այլ հանրային վայրերում։ Ոսուցման և իրազեկման ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել ճանապարհային անվտանգությանն առնչվող ուսանողների, ծնողների և ընդհանուր առմամբ դպրոցական անձնակազմի վարքագիծը:

Ծառայությունների մատուցումը ակնկալվում է սկսել 2020 թվականի հունվար ամսին և ավարտել 2020 թվականի մայիս ամսին:

  • տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր՝ նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն մատուցելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ առաջադրանքների նկարագրություն, նմանատիպ պայմաններում աշխատելու փորձ, անձնակազմում համապատասխան հմտություններ ունեցող անձանց առկայություն և այլն):

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.

  • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը․ վերջին 10 տարիների ընթացքում Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում մասնակցություն,
  • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը նմանատիպ որակի  ծառայությունների իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):

 

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. Հունվար վերանայված 2014, Հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը:

Որակավորումները հզորացնելու նպատակով խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ և համատեղ հայտ ներկայացնել կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքել:

Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ուղեցույցում» սահմանված «Որակի վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին՝ ժամը 09:00-17:00 (Երևանի ժամանակով):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերեն լեզվով առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2019թ. նոյեմբերի 29-ըժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Քրիստինե Ղալեչյան

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծի փողոց Հեռ. (374-12) 20 10 10

 

Էլ.հասցե՝ christine.ghalechyan@tpio.am, hasmik.ordukhanyan@tpio.am

 

Վերջին նորությունները

Հիմնանորոգվել են Հրազդանի մի քանի փողոցներ

30-11-2022

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի գործադիր տնօրենի տեղակալ Սերժիկ Պետրոսյանը և հիմնադրամի այլ ներկայացուցիչներ այցելել են Հրազդան և ուսումնասիրել կատարված աշխատանքները։

Կարդալ ավելին

Հանրային իրազեկման հանդիպումներ Արագածոտնի մարզում

30-11-2022

Նախատեսված են հանդիպումներ ազդակիր համայնքներում։

Կարդալ ավելին