Մրցույթներ

Տրանշ3, Բենիամինի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ճանապարհի 2կմ հատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ հավելված/ ՈՒԳՊ-Ի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 06-11-2019 16:54
Վերջնաժամկետ: 18-11-2019 15:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2019 թվականի «նոյեմբերի»  «-6-ի» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՏԾԻԿ-ԳՀԾՁԲ-2019/4ՀՊԾ

Պատվիրատուն` «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4 հասցեում, 7-րդ հարկում‚ հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

            Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ Հավելված/ՈՒԳՊ պատրաստման ծառայությունների» մատուցման պայմանագիր (այսուհետև`պայմանագիր)։                                                                                             

            «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:

Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 9-րդ օրը ժամը 18:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 12-րդ օրվա ժամը 15:00-ը/18.11.2019/: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.Երևան, Տիգրան Մեծ 4, 7-րդ հարկ հասցեում,  18.11.2019թ.-ին ժամը՝ 15:00-ին։  

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա.Հարությունյանին:

                                                                       

                                        Հեռախոս 012 20 10 09

                                        Էլ. փոստ hasmik.ordukhanyan@tpio.am

              «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

 Հրավեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր (փոփոխված) (խորհրդատվական ծառայություններ. անհատ խորհրդատուի ընտրություն)

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 15-10-2019 16:59
Վերջնաժամկետ: 28-10-2019 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (փոփոխված)

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱՆՀԱՏ ԽԱՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր: Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.: 8523-AM

Ծրագիր Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)

Առաջադրանքի անվանումը:  Անկախ խորհրդատու ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման համար

Հրավեր No.: TA-LRNIP-AF-IC-2019

 

Հայաստանի Հանրապետությունը (Վարկառուն) 40.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ), և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են `

 • Ծրագրի/երի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների կատարման ուսումնասիրություն/ստուգում՝ համապատասխան տեխնիկական հսկողության հետ միասին,
 • Իրականացված աշխատանքների որակի՝ պայմանագրի Տեխնիկակական բնութագրով նախատեսված պայմաններին և ոլորտում առկա լավագույն փորձին համապատասխանության ուսումնասիրություն/ստուգում,
 • Վերականգնման աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության իրականացման ամբողջ գործընթացի վերլուծություն, որը ներառում է  ընդհանուր կառավարման և պայմանագրերի կառավարման  ուսումնասիրությունը, և ճանապարհային աշխատանքների իրականացման ուսումնասիրությունը:

Տեխնիկական աուդիտը կիրականացվի  ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  ծրագրի  ճանապարհների երկու խմբի համար, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  Տարի 1 և Տարի 2-ի ավարտված ճանապարհների համար՝ ավարտված աշխատանքների աուդիտ, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  Տարի 3-ի ընթացքում գտնվող ճանապարհների համար՝ աշխատանքների իրականացման աուդիտ:

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարության «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը նշված ծառայությունները տրամադրելու նպատակով հրավիրում է իրավասու անհատ խորհրդատուներին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու համար (ինքնակենսագրություն, դիպլոմներ, հավաստագրեր և այլն): Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.

 • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը տեխնիկական աուդիտի կամ նմանատիպ որակի ստուգման/գնահատման ծառայությունների իրականացման ոլորտում (վերջին 10 տարիների ընթացքում Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում մասնակցություն)
 • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը ճանապարհների շինարարության ոլորտում տեխնիկական աուդիտի կամ նմանատիպ որակի  ստուգման/գնահատման ծառայությունների իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարահային բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին «Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. հունվար վերանայված 2014, հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը:

Անկախ խորհրդատուն պետք է լիովին անկախ լինի և իր տեխնիկական կարողությամբ պետք է ցույց տա, որ առկա չէ շահերի բախում: Մասնավորապես, նա պետք է հավաստի, որ որևէ կերպ կապված չէ ոչ ՀՀ-ում աշխատող կապալառուի և ոչ էլ տեխհսկողություն իրականացնող խորհրդատուի հետ:  

Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ուղեցույցում» սահմանված «Անհատ խորհրդատուի ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-17:00 (տեղական ժամանակ):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր, անգլերենով, առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով  Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 28-ը, ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար տկն Քրիստինե Ղալեչյան

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծ փողոց

Հեռ. (374-12) 20 10 10

Էլ.հասցե: christine.ghalechyan@tpio.am,  hasmik.ordukhanyan@tpio.am    

 

Հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր. Անկախ խորհրդատու ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման համար

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 13-09-2019 14:30
Վերջնաժամկետ: 14-10-2019 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր: Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.: 8523-AM

Ծրագիր Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)

Առաջադրանքի անվանումը:  Անկախ խորհրդատու ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման համար

Հրավեր No.: TA-LRNIP-AF-IC-2019

 

Հայաստանի Հանրապետությունը (Վարկառուն) 40.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ) և նախատեսում է այդ գումարից նաև վճարումներ կատարել ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացի և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների ստուգման խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են `

 • Ծրագրի/երի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների կատարման ուսումնասիրություն/ստուգում՝ համապատասխան տեխնիկական հսկողության հետ միասին,
 • Իրականացված աշխատանքների որակի՝ պայմանագրի Տեխնիկակական բնութագրով նախատեսված պայմաններին և ոլորտում առկա լավագույն փորձին համապատասխանության ուսումնասիրություն/ստուգում,
 • Վերականգնման աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության իրականացման ամբողջ գործընթացի վերլուծություն, որը ներառում է  ընդհանուր կառավարման և պայմանագրերի կառավարման  ուսումնասիրությունը, և ճանապարհային աշխատանքների իրականացման ուսումնասիրությունը:

Տեխնիկական աուդիտը կիրականացվի  ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  ծրագրի  ճանապարհների երկու խմբի համար, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  Տարի 1 և Տարի 2-ի ավարտված ճանապարհների համար՝ ավարտված աշխատանքների աուդիտ, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ  Տարի 3-ի ընթացքում գտնվող ճանապարհների համար՝ աշխատանքների իրականացման աուդիտ:

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարության <<Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը նշված ծառայությունները տրամադրելու նպատակով հրավիրում է իրավասու անհատ խորհրդատուներին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու համար (ինքնակենսագրություն, դիպլոմներ, հավաստագրեր և այլն): Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են.

 • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը տեխնիկական աուդիտի կամ նմանատիպ որակի ստուգման/գնահատման ծառայությունների իրականացման ոլորտում (վերջին 10 տարիների ընթացքում Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում մասնակցություն)
 • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը ճանապարհների շինարարության ոլորտում տեխնիկական աուդիտի կամ նմանատիպ որակի  ստուգման/գնահատման ծառայությունների իրականացման գծով (վերջին 5 տարիների ընթացքում պայմանագրերի քանակը):

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարահային բանկի ուղեցույցի 1.9 կետին <<Ուղեցույց: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ>> (<<Խորհրդատուների ուղեցույց>>, 2011թ. հունվար վերանայված 2014, հուլիսին), որտեղ սահմանված է շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը:

Անկախ խորհրդատուն պետք է լիովին անկախ լինի և իր տեխնիկակական կարողությամբ պետք է ցույց տա, որ առկա չէ շահերի բախում: Մասնավորապես, նա պետք է հավաստի, որ որևէ կերպ կապված չէ ոչ ՀՀ-ում աշխատող կապալառուի և ոչ էլ տեխհսկողություն իրականացնող խորհրդատուի հետ:  

Խորհրդատուն կընտրվի <<Խորհրդատուների ուղեցույցում>> սահմանված <<Անհատ խորհրդատուի ընտրություն>> ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային օրերին՝ ժամը 09:00-17:00 (տեղական ժամանակ):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերենով առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով  Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 14-ը, ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար տկն Քրիստինե Ղալեչյան

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծի փողոց

Հեռ. (374-12) 20 10 10

Էլ.հասցե: christine.ghalechyan@tpio.am,  hasmik.ordukhanyan@tpio.am    

 

 

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր. լրացուցիչ ֆինասավորում. Ա/ճ Մ4-Գետահովիտ կմ 0+000 - կմ 1+404.71 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-06-2019 17:19
Վերջնաժամկետ: 12-07-2019 16:30

Հայտեր ներկայացնելու հրավեր

 Հայաստանի Հանրապետություն

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր. լրացուցիչ ֆինասավորում

Վարկի No. 8523-AM

Պայմանագրի անվանումը՝ Ա/ճ Մ4-Գետահովիտ կմ 0+000 - կմ 1+404.71 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Հղում  No. CW-NCB-LRNIP-AF-2019/12

ՊատվիրատուՏրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն  ՊՈԱԿ

Կայք.  www.tpio.am

 

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային Բանկից ստացել է լրացուցիչ ֆինանսավորում Կենսական Նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով, և մտադիր է այդ գումարից վճարումներ կատարել Ա/ճ Մ4-Գետահովիտ կմ 0+000 - կմ 1+404.71 (Տավուշի մարզ, Հայաստան) ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ պայմանագրի շրջանակներում։
 2. «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է իրավասու հայտատուներին ներկայացնել հայտեր Ա/ճ Մ4-Գետահովիտ կմ 0+000 - կմ 1+404.71 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Աշխատանքները ներառում են՝ գոյություն ունեցող ենթահիմքի քանդում և նոր ենթահիմքի կառուցում, նոր խճային հիմքի կառուցում, ասֆալտե ծածկույթ, փոսային նորոգում, հարթեցնող շերտի տեղադրում, ասֆալտ-բետոնե շերտի տեղադրում, ջրահեռացում, ճանապարհային անվտանգության ապահովման և այլ աշխատանքներ։ Աշխատանքները պետք է ավարտվեն 8 (ութ) ամսվա ընթացքում։ Պայմանագրին արժանանալու համար հայտատուն պետք է ունենա նմանատիպ շինարարական  աշխատանքների փորձ եւ համապատասխան ռեսուրսներ, ինչպես մանրամասն ներկայացվել է մրցութային փաստաթղթերում:

 

 1. Մրցույթն իրականացվելու է «Ազգային մրցակցային գնման» (NCB) ընթացակարգին համապատասխան, ինչն ամրագրված է Համաշխարհային բանկի «ՎԶՄԲ վարկային և ՄԶԸ փոխառությունների շրջանակներում գնումների ուղեցույցով» (Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014) և այն բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար։ Ի լրումն, խնդրում ենք անդրադառնալ 1․6 և1․7 կետերով սահմանված շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությանը։

 

 1. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են ներբեռնել ամբողջական մրցութային փաստաթղթերը gnumner.amկամ www.armeps.am կայքերից։ Էլեկտրոնային գնումների համակարգում գրանցված մասնակիցները ավտոմատ կերպով կստանան սույն հրավերը՝ կից մրցութային փաստաթղթերով (նշված CPV  կոդերին համապատասխան)։ Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և հնարավորություն ունենալ ներկայացնել հայտեր ARMEPS (www.armeps.am կայք) էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով։

Այնուամենայնիվ, «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում պոտենցիալ հայտատուների կողմից վերոնշյալ կայքերից փաստաթղթերի սխալ կամ թերի ներբեռնման համար, ինչպես նաև հետագայում մրցութային փաստաթղթերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողման համար:

 1. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայնէլեկտրոնային եղանակով ARMEPS (www.armeps.am կայք) էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով մինչև 2019թ․ հուլիսի 12-ը, ժամը 16։30 (Երևանի ժամանակով)։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
 2. Ինչպես նշված է ITB 19.1 կետում, բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն «Հայտի ապահովման հայտարարագրով»։

 

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր. լրացուցիչ ֆինասավորում. Ա/ճ Մ2-Գետափ կմ 0+000 - կմ 2+100 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-06-2019 17:12
Վերջնաժամկետ: 12-07-2019 16:00

Հայտեր ներկայացնելու հրավեր

 Հայաստանի Հանրապետություն

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր. լրացուցիչ ֆինասավորում

Վարկի No. 8523-AM

Պայմանագրի անվանումը՝ Ա/ճ Մ2-Գետափ  կմ 0+000 - կմ 2+100 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Հղում  No. CW-NCB-LRNIP-AF-2019/11

ՊատվիրատուՏրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ

Կայք.  www.tpio.am

 

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային Բանկից ստացել է լրացուցիչ ֆինանսավորում Կենսական Նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով, և մտադիր է այդ գումարից վճարումներ կատարել Ա/ճ Մ2-Գետափ կմ 0+000 - կմ 2+100 (Վայոց ձորի մարզ, Հայաստան) ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ պայմանագրի շրջանակներում։
 2. «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հրավիրում է իրավասու հայտատուներին ներկայացնել հայտեր Ա/ճ Մ2-Գետափ կմ 0+000 - կմ 2+100 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Աշխատանքները ներառում են՝ գոյություն ունեցող ենթահիմքի քանդում և նոր ենթահիմքի կառուցում, նոր խճային հիմքի կառուցում, ասֆալտե ծածկույթ, փոսային նորոգում, հարթեցնող շերտի տեղադրում, ասֆալտ-բետոնե շերտի տեղադրում, ջրահեռացում, ճանապարհային անվտանգության ապահովման և այլ աշխատանքներ։ Աշխատանքները պետք է ավարտվեն 9 (ինը) ամսվա ընթացքում։ Պայմանագրին արժանանալու համար հայտատուն պետք է ունենա նմանատիպ շինարարական  աշխատանքների փորձ եւ համապատասխան ռեսուրսներ, ինչպես մանրամասն ներկայացվել է մրցութային փաստաթղթերում:

 

 1. Մրցույթն իրականացվելու է «Ազգային մրցակցային գնման» (NCB) ընթացակարգին համապատասխան, ինչն ամրագրված է Համաշխարհային բանկի «ՎԶՄԲ վարկային և ՄԶԸ փոխառությունների շրջանակներում գնումների ուղեցույցով» (Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014) և այն բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար։ Ի լրումն, խնդրում ենք անդրադառնալ 1․6 և1․7 կետերով սահմանված շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությանը։

 

 1. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են ներբեռնել ամբողջական մրցութային փաստաթղթերը gnumner.amկամ www.armeps.am կայքերից։ Էլեկտրոնային գնումների համակարգում գրանցված մասնակիցները ավտոմատ կերպով կստանան սույն հրավերը՝ կից մրցութային փաստաթղթերով (նշված CPV  կոդերին համապատասխան)։ Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և հնարավորություն ունենալ ներկայացնել հայտեր ARMEPS (www.armeps.am կայք) էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով։

Այնուամենայնիվ, ՏԾԻԿ ՊՈԱԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում պոտենցիալ հայտատուների կողմից վերոնշյալ կայքերից փաստաթղթերի սխալ կամ թերի ներբեռնման համար, ինչպես նաև հետագայում մրցութային փաստաթղթերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողման համար:

 1. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայնէլեկտրոնային եղանակով ARMEPS (www.armeps.am կայք) էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով մինչև 2019թ․ հուլիսի 12-ը, ժամը 16։00 (Երևանի ժամանակով)։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
 2. Ինչպես նշված է ITB 19.1 կետում, բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն «Հայտի ապահովման հայտարարագրով»։

 

 

Վերջին նորությունները

Վերացվել է դեպի Հառիճավանք տանող ճանապարհի վթարավտանգ կետը

14-11-2022

Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագիրն իրականացվում է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից և Եվրոպական ներդրումային բանկի տրամադրած դրամաշնորհային միջոցներով։

Կարդալ ավելին

Վթարավտանգ հատվածների բարելավման ծրագրեր՝ Արմավիրի մարզում

11-11-2022

Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրով իրականացվում են ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության վթարավտանգ մի շարք տեղամասերի բարելավման աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին