Հայտարարվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր