RD’s announcement

21-07-2023

The North South Road Corridor (NSRC) is Armenia's main transportation artery, key for the country's connectivity on the national and regional levels. The NSRC consists of several road sections, and the 60-km Sisian-Kajaran Road section (the Project) in Armenia's southern region of Syunik is one of them.  The "Road Department" Fund, under the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia, will implement the Project.

The Project has undergone an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to the EBRD, EIB and ADB requirements and national regulations. The ESIA has been conducted in two stages: Scoping and Assessment. Scoping disclosure and seven consultation meetings were held in April-May 2022. Following this, the Project’s ESIA report and the relevant management plans have been prepared.

In line with the international banks’ requirements, the RD announces the public disclosure of the draft ESIA package for min. 120 days, in this particular case: from 21 July 2023 to 1 December 2023. The draft ESIA package includes the below documents that can be accessed in Armenian and English at the RD’s website:

 

 

Reports

Armenian versions

English versions

ESIA Report that documents the environmental and social baseline, impact / risk assessment, and mitigation, management and monitoring actions;

·          Հատոր 1. Ծրագրի սահմանումը

·          Հատոր 2. Կենսաբազմազանություն

·          Հավելված 1 Գլուխ 2-ի. Կենսաբազմազանություն, ելակետային վիճակի վերլուծություն, ռիսկերը, ազդեցությունների գնահատում

·          Հավելված 2. Կենսամիջավայրերի կրիտիկական գնահատում

·          Հավելված 3. Համապատասխան գնահատում

·          Հատոր 3. Ֆիզիկական միջավայր

·          Հատոր 4. Սոցիալական միջավայր

·          Հատոր 5. Գումարային ազդեցության գնահատում

·          Հատոր 6. Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Պլան (ԲՍԿՊ)

·          Հատոր 7. Եզրակացություննեպ եւ առաջարկություններ

·          Volume 1. Project Definition

·          Volume 2. Biodiversity

·          Annex 1 - Biodiversity Baseline Report to ESIA Volume 2. Biodiversity

·          Annex 2 – Critical Habitat Assessment To ESIA Volume 2. Biodiversit

·          Annex 3 – Appropriate Assessment To ESIA Volume 2. Biodiversit

·          Volume 3. Physical Environment

·          Volume 4. Social Environment

·          Volume 5. Cumulative Impact Assessment

·          Volume 6. Environmental and Social Management Plan (ESMP)

·          Volume 7. Conclusions and Recommendations 

 

Non-technical Summary which is a concise and over-arching document summarising the results of the ESIA in non-technical language;

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/Armenia_S-K_Road_NTS_14Jun2023_ARM.pdf

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/Armenia_S-K_Road_NTS_14Jun2023_ENG.pdf

Stakeholder Engagement Plan that guides information disclosure and meaningful engagement with Project stakeholders, and a grievance mechanism;

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/S-K%20Road_SEP_16.05.2023_ARM.pdf

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/S-K_Road_SEP_16.05.2023_ENG.pdf

Resettlement Framework that guides Project-related land acquisition, compensations, livelihood restoration, and other related issues;

https://armroad.am/uploads/Social/Social/Armenia_SK_Road_Resettlement_Framework_27Jun23_ARM.[1].pdf

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/Armenia_SK_Road_Resettlement_Framework_27Jun23_ENG.pdf

Biodiversity Action Plan that articulates actions that can help ensure the conservation or enhancement of potentially affected habitats and species;

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/S-K_BAP_20Jul23_ARM.pdf

https://armroad.am/uploads/env/Sisian-Kajaran/S-K_BAP_20Jul23_ENG.pdf

Environmental and Social Action Plan that contains actions required to implement the Project in compliance with the international lenders’ requirements.

https://armroad.am/uploads/env/env/Armenia_S-K_Road_ESAP_27.06.2023_ARM.pdf

https://armroad.am/uploads/env/env/Armenia_S-K_Road_ESAP_27.06.2023_ENG.pdf

 

 

 

Stakeholders are welcome to review the posted reports and provide feedback or make inquiries during the disclosure period to:

 

Mr Artur Sanoyan

NSRCIP Tranch 4 Sisian-Kajaran Section Project Manager, "Road Department" Fund

Government House 3, Republic Square, Yerevan 0010, Armenia

artur.sanoyan@armroad.am

office: +374 10 51-13-91 (213), mobile: +374 95 111 537

 

Mrs Inesa Zargaryan

NSRCIP Tranch 4, Environmental Impact Specialist, "Road Department" Fund

Government House 3, Republic Square, Yerevan 0010, Armenia

inesa.zargaryan@armroad.am

office: +374 10 51-13-91 (289), mobile: +374 94 134 237

 

 

Mr. Artak Ter-Torosyan

ATMS Solutions Ltd. (ESIA Consultant National Coordinator)

11 Griboedov Str, Yerevan, Armenia

E-mail: artak.ter-torosyan@atms.am

Mobile: +37499 10 94 95

 

During the disclosure period, public consultation meetings will be conducted in Yerevan, Sisian, Kajaran and several administrative units in the Project area (in Sisian and Kajaran Communities).  Information about the planned consultation meetings will be announced in advance.