Ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/13Ն ծածկագրով