Մրցույթներ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 25-11-2021 15:13
Վերջնաժամկետ: 27-12-2021 10:00

Գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ 6-րդ մասի հիման վրա

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021   թվականի նոյեմբերի 16-ի  թիվ 1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ       

 

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոճանապարհների (Հ-41, /Մ-2/ - Նորավանքի պատմական հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Տ-9-19, /Մ-2/ - Հերհեր -Կարմրաշեն մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+000 - կմ18+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Տ-2-31, /Տ-2-30/ - Բերդիկ - /Հ-9/ (Այգեստան) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Տ-2-62, /Հ-8/ (Այգավան) - /Հ-11/ (Եղեգնավան) ավտոճանապարհի կմ0+100 - կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգման) հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև դեկտեմբերի 27 ժամը 10.00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև դեկտեմբերի 27 ժամը 10.00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  դեկտեմբերի 27 ժամը 10.00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Իսկուհի Օսիպյանին։

                                                           

Հեռախոս 010 511 344

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հրավեր

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման հրատապ բաց մրցույթ, ՃԴ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/1Ն

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-11-2021 18:48
Վերջնաժամկետ: 29-11-2021 10:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի «նոյեմբերի»  «12» «1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/1Ն

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է հրատապ բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։ 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:[1]

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` նոյեմբեր 29-ին ժամը 10։00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված նոյեմբերի 29-ին ժամը 10։00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված նոյեմբերի 29-ին ժամը 10։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Արփինե Կարապետյանին          

  Հեռախոս՝ 010 511 381

  Էլ. Փոստ՝ arpin.karapetyan@gmail.com

 Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ  

 

Հրավեր

(Գյումրի համայնքի օղակային փողոցի կմ 0+000-կմ 2+500(Մ-7-ի հետ հատման կետ) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ, Տ-5-46, /Մ-6/(Ալավերդի) - Սանահին թաղամաս - Ակներ ավտոճանապարհի  կմ 0+000 - կմ 9+300 և Տ-5-46 դեպի Սանահին վանական համալիր տանող  հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ)

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 25-11-2021 15:3
Վերջնաժամկետ: 23-12-2021 16:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի նոյեմբերի 12-ի  թիվ 1 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ       

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոճանապարհների հիմնանորոգման (Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան)-Նավուր-Բերդ-Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600-կմ 42+100 հատված, Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան-Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 և Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածներ) աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև դեկտեմբերի 23 ժամը 16.00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև դեկտեմբերի 23 ժամը 16.00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  դեկտեմբերի 23 ժամը 16.00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Իսկուհի Օսիպյանին։                                   

Հեռախոս՝ 010 511 344

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հրավեր

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 11-11-2021 19:14
Վերջնաժամկետ: 23-12-2021 11:00

Գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ 6-րդ մասի հիման վրա

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021   թվականի նոյեմբերի 11-ի  թիվ 1 որոշմամբ

 

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ       

 

Պատվիրատուն` «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև դեկտեմբերի 23 ժամը 11.00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև դեկտեմբերի 23 ժամը 11.00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  դեկտեմբերի 23 ժամը 11.00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Իսկուհի Օսիպյանին։

                                                           

Հեռախոս 010 511 344

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հրավեր

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագիր, ՀՀ ճանապարհային ենթակառուցվածքներում բնական աղետների ռիսկերի գնահատման տեխնիկական աջակցության տրամադրման խորհրդատվական ծառայություններ, ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 23-11-2021 13:13
Վերջնաժամկետ: 14-12-2021 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ  

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Վարկ No.  8957-AM

Ծրագիր՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ 2)

Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ենթակառուցվածքներում բնական աղետների ռիսկերի գնահատման տեխնիկական աջակցության տրամադրում

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի) No.: RD-RANH-LRNIP-AF 2-2021

23 նոյեմբեր, 2021թ.

 

Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2) և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար:

 

Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություններ) ներառում են` Տեխնիկական աջակցության նպատակն է աջակցել Հայաստանի կառավարությանը ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտի կառավարման մեջ բնական աղետների ազդեցությունը հաշվի առնելու հիմք ստեղծելու գործում:

 

Ակնկալվում է, որ Առաջադրանքի կատարումը կմեկնարկի 2022 թվականի փետրվարին և կավարտվի 2022 թվականի սեպտեմբերին:

 

Սույն Առաջադրանքի համար մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը անգլերենով կցված է սույն Հրավերին:

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված ծառայությունները մատուցելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (խորհրդատուներին) ներկայացնել հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ցույց տան, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

 

 Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

  • Խորհրդատուի ընդհանուր փորձառությունը տրանսպորտի ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու մեջ վերջին 10 տարիների ընթացքում
  • Խորհրդատուի նմանատիպ փորձառությունը կլիմայի փոփոխություն և բնական վտանգի գնահատում ծառայություններ իրականացնելու մեջ (վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 2 նմանատիպ պայմանագիր)

 

Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլում:

 

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի` «Գնումների կանոնակարգեր  ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման (IPF) փոխառուների համար, հուլիս 2016, փոփոխված նոյեմբեր 2017թ., օգոստոս 2018թ.» («Գնումների կանոնակարգեր»), բաժին III, պարբերություններ 3.14, 3.16 և 3.17-ին վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ իրենց որակավորումը բարելավելու նպատակով, բայց պետք է նշեն` միավորումը համատեղ գործունեության և/կամ ենթախորհրդատվության ձևով է: Ընտրվելու դեպքում համատեղ գործունեության բոլոր գործընկերները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն ամբողջ պայմանագրի իրականացման համար:

 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Գնումների կանոնակարգեր»-ի «Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն:

 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեում ժամը 10:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակ):

 

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել գրավոր անգլերեն առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 14-ը՝ ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Պրն Ս Մաչյան, Գործադիր տնօրեն

ՀՀ, Երևան, Կառավարական տուն 3, 1-ին հարկ

Հեռ.՝ (374-10) 542-176

Էլ.հասցե՝ info@armroad.am, hasmik.ordukhanyan@armroad.am  

Հավելված 1

Հավելված 2

Հավելված 3

Տեխնիկական առաջադրանք

 

 

Վերջին նորությունները

Աշխատանքներ են տարվում ճանապարհային անվտանգության բարելավման ուղղությամբ

28-06-2022

Տարվող աշխատանքները նպատակ ունեն կանխելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարների աճը։

Կարդալ ավելին

Հայտարարվել է 4 վթարավտանգ հատվածների բարելավման շինաշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ

28-06-2022

Մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2022թ. հուլիսի 25-ը՝ ժամը 16:00 (Երևանի ժամանակով)։

Կարդալ ավելին

Հիմնանորոգվում է Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան)- Նավուր-Բերդ-Այգեպար ճանապարհի 28կմ հատվածը

24-06-2022

Շինաշխատանքները կատարում է «Խաչհար» ՍՊԸ-ն։ Այս պահին շինարարն իրականացնում է հողային, ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին